Tags »

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการฯ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

การประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

วันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ  Pre-O-NET  เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อม แก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ให้มีความมั่นใจและมีเทคนิคในการฝึกสอนนักเรียนให้รู้จักฝึกเขียนพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนย่อความ สรุปความ และการสอนเขียนตามจินตนาการ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเขียนย่อความ สรุปความ เขียนตามจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๒๐๑  คน  วิทยากรผู้ให้ความรู้  ดร.รัชศักดิ์  แก้วมาลา  ผอ.รร.บ้านคำไฮน้อย  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

จากผลการทดสอบ Pre-O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผ่านมา พบว่า ผลการสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐  และเมื่อวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนา พบว่า นักเรียนยังมีจุดอ่อนในด้านการเขียนย่อความ สรุปความ และการเขียนตามจินตนาดาร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครูผู้สอนไม่ได้ฝึกฝนนักเรียนหรือขาดเทคนิคในการฝึกฝนนักเรียน จึงทำให้นักเรียนมีความอ่อนด้อยในการเขียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักเขียนย่อความ สรุปความ และเขียนอย่างมีจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้นตามลำดับต่อไป

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สพป.บร.1

เปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

เปิดอาคารเรียนและอาคารเรียนอเนกประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและการระดมทรัพยากรจากผู้มีจิตศรัทธา วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๖,๖๒๒,๑๐๐ บาท

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ นางสโรชินี โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๕ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๑ คน โดย อาคารเรียนที่ก่อสร้างเป็นแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ใช้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จำนวน ๕,๘๘๙,๑๐๐ บาท ซึ่งจะใช้เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อาคารอเนกประสงค์  เป็นการระดมทรัพยากรจากผู้มีจิตศรัทธา,คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา,ชุมชน,เงินสหกรณ์โรงเรียน,เงินงบประมาณรายหัว จำนวน ๗๓๓,๐๐๐ บาท โดยจะใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖,๖๒๒,๑๐๐ บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียน

การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Online

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ  Online

เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ที่หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ  Online  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online  พัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบ  และยังมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งสามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องเป็นระบบ บ่งบอกความเป็นตัวตนของสถานศึกษาได้ชัดเจนตามสภาพจริง โดยการให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านต่างๆ  สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา ในรูปแบบ ก.ต.ป.น. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้เห็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ฯลฯ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดทำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด อันจะเป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และยังเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทุกระดับได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ  Online  ซึ่งมีผู้บริหาร  ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม  จำนวนทั้งสิ้น  ๒๐๒  คน  ทีมวิทยากรบรรยาย  ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สพป.บร.1

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๐

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

ในช่วงเช้าวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองบุรีรัมย์  พระพุทธรูปประจำสำนักงาน และพระภูมิเจ้าที่  ต่อมาได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และฟังธรรม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเริ่มศักราชใหม่ ปี ๒๕๖๐ รวมทั้ง สร้างความรัก ความสามัตตีในองค์กร   โอกาสเดียวกันนี้ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นตัวแทนบุคลากรทุกคนอวยพรปีใหม่ แก่ ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ ด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 1

ดูภาพเพิ่มเติม 2

สพป.บร.1

Happy New Year 2017 สวัสดีปีใหม่ 2560

It is hard to believe I have already celebrated my second New Years in Thailand. Time seems to be moving faster and faster each passing day. 292 more words

Thailand - Land Of Smiles

2559 ก้าวสู่ 2560 สวัสดีปีใหม่ครับ

สำหรับภาพนี้ขอบคุณช่างภาพเกียรติมศักดิ์นะครับ @produck

๒ มกราคม ๒๕๖๐ สวัสดีปีใหม่ในวันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเทศกาลส่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอยู่…  สำหรับปีใหม่ปีนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลายปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจตลอดปีนะครับ

ในปี ๒๕๕๙ ที่ล่วงผ่าน.. ถือเป็นอีกปีที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิต เป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต ยังคงจำความรู้สึกในวันที่ ๑๓ ตุลาได้ดีเสมอ #น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป แม้พระองค์ท่านทรงจากพวกเราคนไทยไปแล้ว แต่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะคงอยู่ในใจของเราตลอดไป #ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ เพราะทุกชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไป

My Life

ผมขาว และเรื่องราวของการเติบโต

จากงานวิจัยปี คศ.2005 ในวารสารการแพทย์พบว่าคนเอเซียจะเริ่มมีผมหงอกหรือผมขาวตั้งแต่อายุปลาย 30  –  จากบทความออนไลน์ “ผมหงอก … หัวหงอก … ผมขาว” โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

(1) ปี 2559 ที่ผ่านมา ผู้คนรอบตัวฉันพูดเรื่อง “ผมหงอก” กันบ่อยมาก

ตอนเป็นเด็ก ฉันมักคิดว่า ผมหงอก เป็นเรื่องของคนแก่ เป็นเรื่องของคนสูงวัย เป็นเรื่องที่จะไม่มีวันมาถึงฉันก่อนที่จะอายุแตะเลข 50 แน่ๆ

2017