Tags »

ประชุมปฏิบัติการ “การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการ “การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่”  ๒๐๒ โรง

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์  ชอบทำดี  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐานใหม่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพภาย      ในสถานศึกษาแบบองค์รวม (holistic evaluation) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และยังสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุม  จำนวน ๔๐๔ คน ซึ่งจะประชุมระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

จากนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการกำหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงานในภาพรวม (holistic rubrics) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่แตกต่างจากการประเมินที่ผ่านมาที่เน้นการประเมินในเชิงปริมาณ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการฯ นี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถนำความรู้ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปี ไปดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรม ๑                                                                                                                                         ดูภาพกิจกรรม ๒

สพป.บร.1

ประชุมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์ กรอกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  ที่หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจของระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สามารถจัดส่งข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำข้อมูล ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำได้ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำขึ้น โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางอิศราพร  พวงศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งใช้รูปแบบบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์ การกรอกข้อมูลในแบบคำขอเพิ่ม การปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สพป.บร.1

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning Community : PLC)

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์  ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ ภูมิปัญญา คัดเลือก Best Practices นำเสนอต่อสาธารณชน พัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community : PLC) ภายในงานได้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ แนวทางการบริหารจัดการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนำสู่สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและการนำเสนอ Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ ภูมิปัญญา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสัมมนา  จำนวน ๓๖๐ คน โดยจัดประชุมสัมมนาระหว่างวันที่  ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 10 more words

สพป.บร.1

[เรื่องชาวบ้าน] หนึ่งปีกับต่างจังหวัดไทย สิ่งที่ได้เรียนรู้ #1

ถ้านับจริงๆ เราเริ่มทำงานในพื้นที่เมื่อ 19 มีนาคม 2559 ดังนั้นวันนี้ (18 มีนาคม 2560) น่าจะถือว่าครบรอบหนึ่งปี

หนึ่งปีที่ผ่านมา เมื่อย้อนทบทวน เราพบว่านี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนบท และต่างจังหวัดของไทย

ไม่ใช่สิ, เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ประเทศไทย” ในภาพกว้างเลยมากกว่ามั้ง

+++คำเตือน : โพสนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล และมีความจริงใจสูง ไม่ได้หมายความสิ่งที่เห็นเป็นความจริงสมบูรณ์ และไม่ได้หมายความว่า ทุกสิ่งที่เห็นตายตัวและเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่อย่างใด โปรดใช้ความเปิดกว้างในการอ่าน+++

2560

สหกรณ์ รร.บ้านโคกสะอาดวิทยาคารปันผลให้แก่สมาชิกสิ้นปีการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ สหกรณ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  ได้สรุปรายงานผลการดำเนินของสหกรณ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปันผลกำไรแก่สมาชิก ก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙

นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม ผอ.โรงเรียนกล่าวว่า  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบสหกรณ์  การออม และการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือพึ่งพากันในชุมชน โดยตั้งร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน มีครูและนักเรียนเป็นสมาชิก ๗๖ คน   และมีการปันผลกำไรทุกสิ้นปีการศึกษา  นอกจากนี้ได้มีโครงการส่งเสริมการออม ให้นักเรียนฝากเงินกับธนาคารออมสิน ปัจจุบันมียอดเงินออมของนักเรียน รวมประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร … รายงาน

โรงเรียน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายของ รมว.ศธ. และ สพฐ. แก่ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เช่น การพัฒนาครูด้วยแบบ PLC การทำวิทยฐานะแบบใหม่ซึ่งเน้นการใช้ e-portfolio พร้อมย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนทั้งในเรื่องการเดินทางทัศนศึกษา การดูแลอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างในโรงเรียน การเตรียมการป้องกันพายุฤดูร้อน และการรักษาความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน

ในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครู นักเรียน และโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่

 • โรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชางาน ศิลปหัตถรรรมระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๖  จำนวน ๑๖ รายการ
 • โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ          รางวัลระดับดี ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด  ของ สพฐ.
  และรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
 •  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน     รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี ๒๕๕๙ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา                รางวัลระดับดี  ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด  ของ
  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน                  โรงเรียนจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยดีเด่น
 • โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์                     โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
 • โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม               โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีเด่น
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่               โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน
 • โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)    โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมการประชุม

ดูภาพการมอบเกียรติทั้งหมด

สพป.บร.1

โรงเรียนวัดโพธิ์ทองมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ของโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  พร้อมกับให้โอวาท   โดยมีนายสุดเขต บำรุงแคว้น ผอ.โรงเรียนฯ รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ภายหลังมอบประกาศนียบัตร ได้มีกิจกรรม “สานสายใย  จากใจครู ส่งลูกรัก สู่อกแม่” เพื่อให้นักเรียนได้กราบลาคุณครู และให้ครูนำนักเรียนที่จบการศึกษาส่งคืนแก่ผู้ปกครองนักเรียน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ช่วยเหลือโรงเรียนดีเด่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดีเด่นและข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีการลาในรอบปีด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียน