Tags »

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving)  เพื่อสอนและฝึกหัด   ให้เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนสามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ โดยสอนและฝึกหัดให้เด็กและครูกลุ่มเป้าหมายรู้จัก และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เป็นการสร้างแกนนำในการฝึกหัดทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการฝึกว่ายน้ำให้เต็มพื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียน ซึ่งเป็นการอบรมนักเรียนในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวม ๔๐ โรงเรียน จำนวน ๒๘๐ คน การจัดอบรมแบ่งออกเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๑๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สระว่ายน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ วิทยากรผู้ให้ความรู้ … 7 more words

สพป.บร.1

การแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะภาษาไทย

การแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนทุกระดับชั้น เน้นกิจกรรมด้านการคิดและการเขียน พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยแก่นักเรียน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสี่ การแต่งกลอนสุภาพ การอ่านเอาเรื่อง การคัดลายมือ และการเขียนตามคำบอก ซึ่งมีผู้บริหาร นักเรียน และครูผู้สอน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๒๐ คน

สพป.บร.1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทย ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายลวด  แก้วไธสง

สพป.บร.1

Big Cleaning Day ไตรคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๖๐  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  และขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย  โดยมีการทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน  อาคารเรียน  อาคารประกอบฯ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน  ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาดูสะอาด ปราศจากขยะ  มีบรรยากาศดีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  และยังเป็นการสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนให้มีจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สมจิต แพนดี … ภาพ/รายงาน

โรงเรียน

พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนบ้านตะโก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีไว้ครูและจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและแสดงออกถึงประเพณีอันดีงาม หลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม ซึ่งนักเรียนทุกสายชั้นได้ให้ความร่วมมือจัดพาน นำดอกไม้ ธูปเทียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นที่น่าประทับใจของคณะครูโรงเรียนบ้านตะโก และยังมีการประกวดพานไหว้ครูแต่ละห้อง ซึ่งห้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้ ระดับอนุบาล ได้แก่ ชั้นอนุบาล ๒/๑ ระดับสายชั้นที่ ๑ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ระดับสายชั้นที่ ๒ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และระดับสายชั้นที่ ๓ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยทางโรงเรียนบ้านตะโกยังได้มอบเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนสูงสุดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์จาก กกต.จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ ด.ญ.ณัฐริกา จะเชนรัมย์ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนบ้านตะโก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

จิราวรรณ  ทองเปลว … รายงาน

ธนชิต  แสนดี … ภาพ

โรงเรียน

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวาย   พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย โดยร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายอำเภอ นำไปมอบให้ประชาชนเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดให้ประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ตามแบบของสำนักพระราชวัง เป้าหมายจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ ดอก ซึ่งได้สร้างวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ (ครู ข) ให้สามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่างงดงามและสมพระเกียรติ พร้อมนี้มีครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมรับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน วิทยากรครูต้นแบบ นางรัชตา ทันประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สพป.บร.1

กศจ.บุรีรัมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ รอบสี่

กศจ.บุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่” (รุ่นแรก)

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่” (รุ่นแรก) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐานใหม่ มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบองค์รวม (holistic evaluation)  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งการประชุมจะแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๒ , สพม. 8 more words

2560