Tags »

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning Community : PLC)

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์  ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ ภูมิปัญญา คัดเลือก Best Practices นำเสนอต่อสาธารณชน พัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community : PLC) ภายในงานได้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ แนวทางการบริหารจัดการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนำสู่สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและการนำเสนอ Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ ภูมิปัญญา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสัมมนา  จำนวน ๓๖๐ คน โดยจัดประชุมสัมมนาระหว่างวันที่  ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 10 more words

สพป.บร.1

[เรื่องชาวบ้าน] หนึ่งปีกับต่างจังหวัดไทย สิ่งที่ได้เรียนรู้ #1

ถ้านับจริงๆ เราเริ่มทำงานในพื้นที่เมื่อ 19 มีนาคม 2559 ดังนั้นวันนี้ (18 มีนาคม 2560) น่าจะถือว่าครบรอบหนึ่งปี

หนึ่งปีที่ผ่านมา เมื่อย้อนทบทวน เราพบว่านี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนบท และต่างจังหวัดของไทย

ไม่ใช่สิ, เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ประเทศไทย” ในภาพกว้างเลยมากกว่ามั้ง

+++คำเตือน : โพสนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล และมีความจริงใจสูง ไม่ได้หมายความสิ่งที่เห็นเป็นความจริงสมบูรณ์ และไม่ได้หมายความว่า ทุกสิ่งที่เห็นตายตัวและเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่อย่างใด โปรดใช้ความเปิดกว้างในการอ่าน+++

2560

สหกรณ์ รร.บ้านโคกสะอาดวิทยาคารปันผลให้แก่สมาชิกสิ้นปีการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ สหกรณ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  ได้สรุปรายงานผลการดำเนินของสหกรณ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปันผลกำไรแก่สมาชิก ก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙

นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม ผอ.โรงเรียนกล่าวว่า  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบสหกรณ์  การออม และการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือพึ่งพากันในชุมชน โดยตั้งร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน มีครูและนักเรียนเป็นสมาชิก ๗๖ คน   และมีการปันผลกำไรทุกสิ้นปีการศึกษา  นอกจากนี้ได้มีโครงการส่งเสริมการออม ให้นักเรียนฝากเงินกับธนาคารออมสิน ปัจจุบันมียอดเงินออมของนักเรียน รวมประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร … รายงาน

โรงเรียน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายของ รมว.ศธ. และ สพฐ. แก่ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เช่น การพัฒนาครูด้วยแบบ PLC การทำวิทยฐานะแบบใหม่ซึ่งเน้นการใช้ e-portfolio พร้อมย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนทั้งในเรื่องการเดินทางทัศนศึกษา การดูแลอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างในโรงเรียน การเตรียมการป้องกันพายุฤดูร้อน และการรักษาความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน

ในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครู นักเรียน และโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่

 • โรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชางาน ศิลปหัตถรรรมระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๖  จำนวน ๑๖ รายการ
 • โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ          รางวัลระดับดี ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด  ของ สพฐ.
  และรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
 •  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน     รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี ๒๕๕๙ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา                รางวัลระดับดี  ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด  ของ
  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน                  โรงเรียนจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยดีเด่น
 • โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์                     โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
 • โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม               โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีเด่น
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่               โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน
 • โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)    โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมการประชุม

ดูภาพการมอบเกียรติทั้งหมด

สพป.บร.1

โรงเรียนวัดโพธิ์ทองมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ของโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  พร้อมกับให้โอวาท   โดยมีนายสุดเขต บำรุงแคว้น ผอ.โรงเรียนฯ รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ภายหลังมอบประกาศนียบัตร ได้มีกิจกรรม “สานสายใย  จากใจครู ส่งลูกรัก สู่อกแม่” เพื่อให้นักเรียนได้กราบลาคุณครู และให้ครูนำนักเรียนที่จบการศึกษาส่งคืนแก่ผู้ปกครองนักเรียน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ช่วยเหลือโรงเรียนดีเด่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดีเด่นและข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีการลาในรอบปีด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียน

โรงเรียนบ้านตะเคียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ OPEN HOUSE

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนบ้านตะเคียน  และ  OPEN HOUSE นิทรรศการผลงานนักเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้น ป. ๕ และ ๖ จำนวน ๒๒ คน ที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (DARE) ซึ่งมี ด.ต.จิรัฎช์ชาติ ประสมทรัพย์ ครูตำรวจแดร์ เป็นผู้ให้ความรู้  และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความโครงการต่อต้านยาเสพติด  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒ คณะกรรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมและชมการแสดงผลงานของนักเรียนจำนวนมาก

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 

โรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน  ประจำปี  ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเป็นหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคัดกรองนักเรียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม      มีโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๒ แห่ง  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจนขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้ที่รับผิดชอบระดับสถานศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติและขยายผลให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้อง และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนได้

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) เพื่อพัฒนาแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ครอบครัวมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท/เดือน  ซึ่งทดลองนำร่องในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ก่อนขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมในทุกจังหวัด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียน