Tags »

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เทคนิค Project and Problem based learning

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์  ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์     เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะของผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนให้มีทักษะสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้เทคนิคการสอน Project based learning and Problem based learning พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับโรงเรียนของตนเอง    ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ คน วิทยากรบรรยาย นายทองสุข  รวยสูงเนิน จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อบรมระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การศึกษาเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของรัฐมาช้านาน และถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่สำคัญ เนื่องจากช่วยสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากการศึกษาที่รัฐจัดให้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่าหากการศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่าไร ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษามากขึ้น ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก ให้ทันยุคในโลกปัจจุบันซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คนไทยทุกคนเป็นคนไทยในยุค ๔.๐

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น.สัญจร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อวางแผนพัฒนาการนิเทศติดตาม และยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจรที่โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) เพื่อให้คณะกรรรมการฯ ได้เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสภาพจริง  โดยก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ฯ ซึ่งเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” ของ สพฐ. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย และจัดบรรยากาศให้นักเรียนสนใจเข้ามาใช้ห้องสมุดทุกวัน  พร้อมกับเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งในปีที่ผ่านมามีนักเรียนสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๑ คน      นอกจากนี้ ได้ให้โรงเรียนที่มีการพัฒนาการอ่านเขียน นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ได้แก่โรงเรียนบ้านโคกส่วาง และโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม นำเสนอแนวทางวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแก่โรงเรียนอื่นๆ ค่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

โรงเรียน

Special Talk: "Anitimalarial Lead Discovery: Exploiting phenotypic hits" by Dr. Francisco Javier Gamo Director of Malaria Discovery, GSK, Spain

Office of Research Services and Genomics and Evolutionary Medicine (GEM) coordinated by Assist Prof. Dr. Thanat Chookajorn, Faculty of Tropical Medicine , co-hosted a Special talk titled… 152 more words

2560

Special Talk: "Whole genome epidemiological typing of Salmonella" By Dr. Pimlapas Leekitcharoenphon DTU Food, National Food Institute, Research group for genomic epidemiology, Technical University of Denmark

Office of Research Services and Assist. Prof. Dr. Piengchan Sonthayanon (Molecular Tropical Medicine and Genetics Department) Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University hosted a special talk titled… 58 more words

2559

สำนักงบประมาณติดตามงบประมาณและรับฟังความคิดเห็น จาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมาพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  นายภูมิรักษ์  ชมแสง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยนายสมมิตร ไตรักตระกูล ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑  นาย ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ๒ และผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ๔ และคณะ เดินทางมาติดตามงบประมาณ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดสรร การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. โดยมี นายสมศักดิ์ ขอบทำดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒-๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  และเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๘ ล้านบาท เท่ากับในปีที่ผ่านมา  งบลงทุน ๘๕.๖ ล้านบาท และงบกลางพัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก (โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์) เป็นงบลงทุน ๑.๙๗ ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน ๓.๓๕ ล้านบาท  ปัญหาอุปสรรคคือสถานศึกษาไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดแบบ การประมาณการก่อสร้าง ทำให้เกิดความล่าช้าอยู่บ้าง และในกรณีที่โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ อาคารเรียนเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันเวลา เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่มีงบประมาณรองรับ  ทำให้เกิดปัญหาเด็กขาดแคลนที่เรียน จึงเสนอแนะให้มีงบประมาณฉุกเฉินตั้งไว้ให้ใช้ในกรณีประสบภัยด้วย

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

สพป.บร.1

การถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัด อปท.

การลงคะแนนถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ของโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์  ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นสักขีพยานในการลงคะแนนถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมเห็ด ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ดได้ยื่นเรื่องขอรับโอนโรงเรียน บ้านตราดหนองพลวงไปเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ จึงได้จัดให้มีการลงคะแนนความสมัครใจของการถ่ายโอนสถานศึกษาขึ้น ผลการนับคะแนน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมติเสียงข้างมาก ไม่สมัครใจที่จะถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเสียงข้างมาก สมัครใจถ่ายโอน แต่เนื่องจากในข้อกำหนดต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย ฉะนั้นการออกเสียงในครั้งนี้จึงไม่สามารถถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัด อปท.ได้

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๔-๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐      

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  Ordinary National Education Test : O-NET  ซึ่งสถาบันการทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดให้มีการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำนวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำผลการทดสอบที่ได้ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ เป้าหมายหลักต้องการให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ รวม ๗,๕๐๐ คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕,๓๒๙ คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๒,๑๗๑ คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมที่ ๑
ดูภาพกิจกรรมที่ ๒
ดูภาพกิจกรรมที่ ๓
ดูภาพกิจกรรมที่ ๔
ดูภาพกิจกรรมที่ ๕

สพป.บร.1