Tags » 3es

Farm Education Workshop & Honey Jar Update

Ever dream of starting your own small farm? Future Harvest – The Chesapeake Alliance for Sustainable Agriculture will be hosting a workshop series on small-scale and urban farming. 97 more words

Green Project

3 điều cần lưu ý để có phần thi Speaking hấp dẫn (3Es technique) (Part 1)

Nếu xếp thứ tự từ dễ đế khó, trong 4 phần thì: Listening – Reading – Writing – Speaking, phần thi Nói là phần được cô Trang Teresa xếp vào vị trí  thứ 2 sau Listening. 102 more words

Speaking