Tags » About God

Word of the day

Come visit my social media:

Twitter : @reimalyn22

Insta : @rein2231

Facebook : Reimalyn Bismonte

Word Of The Day

My Own

My own strength cannot accomplish anything significant
My own knowledge cannot perform any task with excellence

On my own I cannot survive the struggles I face each day… 95 more words

About God

Healing Faith

With my big heart,

I cry out to Jehovah.

Lost with no purpose and over thinking every direction,

I bow before a God most think is imaginary. 131 more words

Postaday

Questions

I just feel trapped
Even under the light
No longer comfortable in my own skin
I hear my soul crying out
Not in toture or pain… 187 more words

Postaday

Final Chapter: Ang Nabuo Kong Paniniwala sa Aking Pagsaliksik

“Para sa akin iisa lamang ang Diyos. Siya lamang ang may pinakamataas na karunungan at pinakamataas na kapangyarihan. Diyos na Espiritu, walang laman at walang buto at ang Kanyang sarili ay hindi nagiging tao kailanman. 1,222 more words

About God

Chapter 16: Ang mga patotoo na hindi dumami ang Diyos

– OLD TESTAMENT –

GENESIS 1:1, Nang pasimula nilikha ng Diyos (Siya lang mag-isa) ang langit at lupa.

DEUTERONOMIO 4:35, Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay Siyang Diyos. 381 more words

About God

Chapter 15: Ang ibang tinatawag din na mga Diyos

Sa JUAN 10:34-35 nagsasabi, Sinagot sila ni Hesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo’y mga diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos (at hindi maaring sirain ang Kasulatan). 636 more words

About God