Tags » About God

Questions

I just feel trapped
Even under the light
No longer comfortable in my own skin
I hear my soul crying out
Not in toture or pain… 187 more words

Postaday

Final Chapter: Ang Nabuo Kong Paniniwala sa Aking Pagsaliksik

“Para sa akin iisa lamang ang Diyos. Siya lamang ang may pinakamataas na karunungan at pinakamataas na kapangyarihan. Diyos na Espiritu, walang laman at walang buto at ang Kanyang sarili ay hindi nagiging tao kailanman. 1,222 more words

About God

Chapter 16: Ang mga patotoo na hindi dumami ang Diyos

– OLD TESTAMENT –

GENESIS 1:1, Nang pasimula nilikha ng Diyos (Siya lang mag-isa) ang langit at lupa.

DEUTERONOMIO 4:35, Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay Siyang Diyos. 381 more words

About God

Chapter 15: Ang ibang tinatawag din na mga Diyos

Sa JUAN 10:34-35 nagsasabi, Sinagot sila ni Hesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo’y mga diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos (at hindi maaring sirain ang Kasulatan). 636 more words

About God

Man Judge/ God

Why do you feel far?

Why do I swim in these high and low tides?

One minute I am surrounded by sharks

and the other I swim among little fishes. 83 more words

Postaday

Chapter 14: Iisa Lamang ang Una at Huli

Sa APOCALIPSIS 21:6-7, nagsasabi, at sinabi niya sa akin; Nagawa na ako. AKO ang ALPA at OMEGA.

Ang Pasimula (UNA) at ang Wakas (HULI). 353 more words

About God

Chapter 13: Hiwaga ng Karunungan ng Diyos

“Balikan natin ang JUAN 16:15, sinabi ng Panginoon: Ang lahat ng bagay na nasa Ama ay Akin. Kaya sinasabi ko sa inyo na siya (ang Ama) ay kukuha sa nasa akin at sa inyo’y ipahayag… 1,326 more words

About God