Tags » About God

Chapter 15: Ang ibang tinatawag din na mga Diyos

Sa JUAN 10:34-35 nagsasabi, Sinagot sila ni Hesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo’y mga diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos (at hindi maaring sirain ang Kasulatan). 636 more words

About God

Man Judge/ God

Why do you feel far?

Why do I swim in these high and low tides?

One minute I am surrounded by sharks

and the other I swim among little fishes. 83 more words

Postaday

Chapter 14: Iisa Lamang ang Una at Huli

Sa APOCALIPSIS 21:6-7, nagsasabi, at sinabi niya sa akin; Nagawa na ako. AKO ang ALPA at OMEGA.

Ang Pasimula (UNA) at ang Wakas (HULI). 353 more words

About God

Chapter 13: Hiwaga ng Karunungan ng Diyos

“Balikan natin ang JUAN 16:15, sinabi ng Panginoon: Ang lahat ng bagay na nasa Ama ay Akin. Kaya sinasabi ko sa inyo na siya (ang Ama) ay kukuha sa nasa akin at sa inyo’y ipahayag… 1,326 more words

About God

Chapter 12: Ang Laman at Dugo ng Panginoon

“Kung babalikan natin ang MATEO 1:18-21, mauunawaan natin na ayon sa nakasulat, ang Panginoon ay hindi “Product ng lalake.” Kundi lalang Siya ng Espiritu Santo ayon sa Anghel na si Gabriel.” 1,025 more words

About God

The End

We live in a time where we fail to connect with God.

A time where it is difficult to prove that God exists,

And so we give in to our fleshly desires and live by our own will. 144 more words

Postaday

Easter Eggstravaganza!

Since we celebrated the crucifixion and resurrection of our Lord Jesus Christ this past weekend, I thought today’s post ought to take a slight detour from my usual topics in honor of this important holiday. 562 more words

About Me