Tags » About God

Obedience and Trust

Happy new year everyone. Uni deadlines and exams have kept me occupied. Hope we’ve all had a great start this year.
I just wanted to share a bit from my quiet time with God this morning. 609 more words

About God

The Beauty of Spending Time with God

Last January 2, as I was meditating what the Lord has done in my life for the past 2 years, I was amazed by how God made all things beautiful in His time. 673 more words

Time

Final Chapter: Ang nabalay ko nga pagpati bunga sang akon pag-research

“Para sa akon, isa gid lang ang Diyos. Siya lang ang may pinakamataas nga Gahum kag pinakamataas nga Kaalam. Diyos nga Espiritu, wala unod kag wala tul-an. 1,551 more words

About God

Chapter 17: Ang mga pamatuod nga wala magdamo ang Diyos

OLD TESTAMENT

DEUTERONOMIO 4:35, Ang Ginoo nagpakita sa inyo sini, agod mahibaloan ninyo nga Siya amo lamang ang Diyos kag wala na sing iban.” 389 more words

About God

Chapter 16: Ang iban nga ginatawag man nga mga diyos

“Sa JUAN 10:34-35 nagasiling; Si Jesus nagsabat, nasulat sa inyo kasugoan nga ang Diyos nagsiling, mga Diyos kamo. Nakahibalo kita nga ang ginasiling sang Kasulatan magapadayon nga matuodkag ang Diyos nagtawag nga Diyos sa mga tawo nga ginhatagan sang Iya mensahe.” 649 more words

About God

Chapter 15: Isa gid lang ang Naha-una kag Naulihe

“Sa BUGNA 21:6-7, kag nagsiling pa gid Siya. Natuman na! Ako amo ang Alpa kag Omega, ang Ginsuguran kag Katapusan. Ang gin-uhaw paimnon Ko nga wala bayad sa tuboran sang tubig sang kabuhi. 637 more words

About God

Chapter 14: Ang pag-isa sang Diyos kag sang Bugtong Niya nga Anak

“Sa BUGNA 2:7 nagasiling, gani ang may dulunggan magpamati sa ginasiling sang ESPIRITU sa mga Iglesia. Sa mga nagdaog, tugotan ko sa apgakaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi, nga nagatubo sa hardin sang Diyos. 342 more words

About God