Tags » Agriculture

ติวเข้มนักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอำเภอ สร้าง‘Smart Officer’เคลื่อนนโยบายรัฐ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/290241

x

ติวเข้มนักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอำเภอ สร้าง‘Smart Officer’เคลื่อนนโยบายรัฐ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

นายกัณวีย์ บุญญพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสนอ ชูจันทร์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอำเภอสู่การเป็น Smart Officer”รุ่นที่ 6 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และแนวทางปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานราชการกับอำเภอตามภารกิจของกรม และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานส่งเสริม และกำกับดูแลสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคุณลักษณะของ Smart Officer โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ตามนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชน จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งบุคลากรในพื้นที่จะต้องเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน และการประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี และยังควรได้รับการเสริมสร้างให้มีคุณลักษณะเป็นSmart Officer ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แต่งตั้งให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ในการประสานงานราชการกับอำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ และขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2560(2017)

เปิดผลสำเร็จสหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน ยึด‘เศรษฐกิจพอเพียง-บัญชีครัวเรือน’ช่วยสมาชิกอยู่ดีกินดี

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/290245

x

เปิดผลสำเร็จสหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน ยึด‘เศรษฐกิจพอเพียง-บัญชีครัวเรือน’ช่วยสมาชิกอยู่ดีกินดี

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัด เป็นสหกรณ์บริการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก แม้ไม่ได้มีจำนวนสมาชิกมากนัก แต่ด้วยสมาชิกถูกปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดทำบัญชีครัวเรือน และความสามัคคีปรองดอง การเชื่อมโยงเครือข่าย ทำให้สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้อยู่ดี กินดี มีความสุข และออกไปให้บริการสังคมอย่างภาคภูมิใจ

สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัดจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2523 สมาชิกแรกตั้ง 204 คน ตั้งอยู่ที่ 438/51-52 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีคณะกรรมการดำเนินการ 11 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 คน สามารถบริหารจัดการจนทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์ประสบความสำเร็จและมีผลกำไรต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2557 มีปริมาณธุรกิจ 13.15 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ 11.42 ล้านบาท จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 0.23ล้านบาท และการรับฝากเงิน 1.06 ล้านบาท เงินปันผล 0.22 ล้านบาท เงินเฉลี่ยคืน 0.92 ล้านบาท ในรอบปีบัญชีล่าสุดได้รับการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ในระดับดีมาก

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้สมาชิกมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี เช่น โครงการรอบรู้เรื่องสหกรณ์ เพื่อปูพื้นฐานให้สมาชิกเข้าใจอย่างถ่องแท้ในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ และยังประสานความร่วมมือกับกรมขนส่งทางบกจัดอบรมสมาชิกเกี่ยวกับการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ โครงการเงินสัจจะออมทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกได้มีเงินออม โดยสหกรณ์ให้ความรู้ด้านบริหารเงินส่วนบุคคลและการจัดทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนการใช้จ่ายเงินหลังการออมได้เพียงพอและเหมาะสมให้แก่สมาชิก

ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น การจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ทั้งด้านการอบรม การดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลภายใน สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ และยังมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคมด้วย เช่น การสนับสนุนการทำกิจกรรมทอดกฐินพระราชทานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ การให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนและประชาชนทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การร่วมมือกันลดการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเพื่อลดโลกร้อน การปลูกป่าชายเลน ปลูกป่าทดแทน เป็นต้น

2560(2017)

รายงานพิเศษ : กรมพัฒนาที่ดินกับความก้าวหน้า งานขับเคลื่อนนโยบาย‘กระดาษ A4’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/290247

รายงานพิเศษ : กรมพัฒนาที่ดินกับความก้าวหน้า งานขับเคลื่อนนโยบาย‘กระดาษ A4’

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้วางแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปภาคการเกษตรไทยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร มีการนำนวัตกรรมแบบอัจฉริยะมาใช้ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ยกระดับมูลค่าด้วยคุณภาพมาตรฐานสินค้าการเกษตร ประหยัดทรัพยากรน้ำ มีการใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสนองนโยบายประชารัฐ โดยแนวคิดการยกกระดาษ A4 ให้ทุกหน่วยงานทำงานแบบบูรณาการ สามารถทำงานขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 18 more words

2560(2017)

ประตูระบายน้ำคลองจินดา มณีจินดาแห่งสวนผลไม้และกล้วยไม้

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/290315

ประตูระบายน้ำคลองจินดา มณีจินดาแห่งสวนผลไม้และกล้วยไม้

วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560, 21.16 น.

ผืนแผ่นดินระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองคือสวนผลไม้และสวนกล้วยไม้ผืนใหญ่ของประเทศไทยในเขตที่ราบภาคกลาง

ส่วนเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองคือคลองดำเนินสะดวก ทั้งเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรและเป็นเส้นเลือดใหญ่ให้กับพื้นที่เพาะปลูก 5 อำเภอ ของจังหวัดสมุทรสาคร ราชบุรี และสมุทรสงคราม

ดั้งเดิมมาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเค็มทะลัก ไม่ค่อยเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นด้วยความสมบูรณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยาที่แตกสาขาเป็นแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลองที่รับน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ และ เขื่อนวชิราลงกรณ ส่งลงมาจ่ายแจกและไล่น้ำเค็ม และไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำมากนัก 6 more words

2560(2017)

รายงานพิเศษ : สร้างผู้นำสหกรณ์ต้นแบบ สู่‘Young Smart Cooperative Directors’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/290054

รายงานพิเศษ : สร้างผู้นำสหกรณ์ต้นแบบ สู่‘Young Smart Cooperative Directors’

วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สอดคล้องกับวิถีชีวิต และลักษณะการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล มีการให้ความสำคัญในการใช้องค์ความรู้ และข้อมูลในการตัดสินใจ มีการนำเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพและปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เล็งเห็นว่าการที่จะทำให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นเกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีการสหกรณ์ มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่เหมาะสม อาทิ ความรู้ในเรื่องการเกษตรที่ตนทำอยู่ มีข้อมูลที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีความตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ตนผลิตและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้า และท้ายที่สุดมีความภูมิใจในอาชีพเกษตร สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ไปยังสมาชิกเกษตรกรรายอื่นได้ 27 more words

2560(2017)

แจงสี่เบีย : ‘สระแก้ว’อีกหนึ่งต้นแบบใช้‘Agri-Map’จัดสรรที่ทำกิน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/290051

x

แจงสี่เบีย : ‘สระแก้ว’อีกหนึ่งต้นแบบใช้‘Agri-Map’จัดสรรที่ทำกิน

วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

จังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับการจัดแปลงที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. ตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 36/2559 โดยนำมาพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมสำหรับทำกินและพักอาศัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน การยึดคืนพื้นที่ ปรับพื้นที่/ก่อสร้างถนน สำรวจตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินในการทำการเกษตรโดยใช้ Agri-Map การพัฒนาแหล่งน้ำ สนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อ ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ระหว่างรอการเลี้ยงโคเนื้อ ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ สนับสนุนแหล่งน้ำบาดาล ก่อสร้างที่พักอาศัย คัดเลือกเกษตรกร และอำนวยความสะดวกไฟฟ้า/น้ำประปา นับเป็นการทำงานเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบเอกสารที่ดิน ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 36/2559

ซึ่งได้นำมาจัดสรรให้เกษตรที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 303 ราย 3,342 ไร่ 10 แปลง โดยมอบให้แก่ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง อรัญประเทศ วัฒนานคร และวังน้ำเย็น รวมทั้งสิ้น 4 สหกรณ์ พร้อมมอบบ้านจำลองและ ปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์อำเภอโคกสูง จำนวน 4 ราย ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้วได้ร่วมวางแผนดำเนินการใช้ข้อมูลแผนที่Agri-Map ตรวจสอบความเหมาะสมของดินและให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) สำหรับมอบให้แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์นำไปปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ณ พื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

จากมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรมพัฒนาที่ดินได้มีร่วมวางแผนดำเนินการ โดยใช้ข้อมูลแผนที่ทรัพยากรดินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพดินปัญหาต่างๆ และวางแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นเครื่องมือบริหารจัดการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการวางแผนและประเมินผลการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) โดยนำข้อมูลขอบเขตแปลงที่ยึดคืนจาก ส.ป.ก. ใช้ในการวางแผนข้อมูลดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พร้อมด้วยคำแนะนำเบื้องต้น และจัดส่งให้ ส.ป.ก. จังหวัด ไปร่วมประชุมพิจารณาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินกับ คทช. จังหวัด พร้อมส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความรู้ความเข้าใจและทำการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเห็นความสำคัญของตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูกพืช เพื่อให้ทราบว่าในดินมีธาตุอาหารสำคัญอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูกพืช จะต้องทำการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการใดให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืช เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรรายย่อยได้ลดต้นทุนการผลิต โดยกรมพัฒนาที่ดินจะให้การสนับสนุนเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า โสนแอพฟริกัน ถั่วมะแฮะ และอื่นๆ สำหรับปลูกเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน วัสดุปูน เช่น โดโลไมท์ ปูนมาร์ล ปูนหินฝุ่นบด เพื่อการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยว-ดินกรด ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ สารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ เพื่อใช้ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการแจกจ่ายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกสำหรับปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมต่อไป

2560(2017)

พด.เร่งสนับสนุนปลูก‘พืชปุ๋ยสด’ ช่วยจัดหาเมล็ดพันธุ์-ส่งทีมดูแล n ยืนยันผล‘ลดต้นทุน-บำรุงดินดี’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/290052

x

พด.เร่งสนับสนุนปลูก‘พืชปุ๋ยสด’ ช่วยจัดหาเมล็ดพันธุ์-ส่งทีมดูแล n ยืนยันผล‘ลดต้นทุน-บำรุงดินดี’

วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินและบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ก่อนทำนารอบใหม่ในพื้นที่เป้าหมาย 22 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561 ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน 200,000 ไร่

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 23,763 ราย เพื่อลดอุปทานข้าวเปลือกด้วยการปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนในนาข้าว เพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยตัดวงจรศัตรูพืชจากการพักดิน (ลดรอบการทำนา) โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อไถกลบครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ กรมพัฒนาที่ดินช่วยจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไร่ละ 5 กก. และถ่ายทอดความรู้เรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาพืชปุ๋ยสด

โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องไม่นำพื้นที่ดังกล่าวไปทำนาปรังในฤดูกาลผลิตปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการไถเตรียมดิน ดูแลรักษา และไถกลบพืชปุ๋ยสดในระยะเวลา 45-60 วัน เพื่อปรับโครงสร้างของดินช่วยให้ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น โดยรัฐจะสนับสนุนค่าไถเตรียมดินให้ไร่ละ 500 บาท และค่าไถกลบไร่ละ 500 บาท ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเบิกจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส. หากเกษตรกรเจ้าของแปลงมีรถไถเป็นของตนเอง สามารถดำเนินการเองได้ หรือรวมกลุ่มกันจัดหารถไถมาเตรียมดิน กรณีไม่สามารถดำเนินการได้กรมพัฒนาที่ดินจะจัดจ้างรถไถมาดำเนินการให้ ซึ่งหลังสิ้นสุดโครงการ จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุง
บำรุงดิน และเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินได้เป็นอย่างดี เมื่อเกษตรกรปลูกในพื้นที่ก็จะกลายเป็นโรงปุ๋ยในแปลงนาได้ทันที

2560(2017)