Tags » Agriculture

Short Term Gains

The world we live in has been corrupted by large corporations and the greedy executives that run them. Publicly traded corporations, especially, are constantly pressured by shareholders who purchase their stock and demand near term growth and income. 250 more words

Religion

Farmers face sentencing in seven-year organic food fraud scheme | Genetic Literacy Project

Four Midwestern farmers who cheated organic food customers are scheduled to be sentenced for the largest fraud scheme of its kind in U.S. history. Federal
— Read on geneticliteracyproject.org/2019/08/19/farmers-face-sentencing-in-seven-year-organic-food-fraud-scheme/

Agriculture

No Deal Brexit will devastate our food, farming and landscape’: farmer & MEP Phil Bennion

Arable farmer and West Midlands Lib Dem MEP Phil Bennion spoke out at a ‘Brexitime’ question and answer session with local farmers in Stratford-upon-Avon on August 6th. 740 more words

Government

รายงานพิเศษ : ‘บุญชอบ ทองดี’ Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/420734

รายงานพิเศษ : ‘บุญชอบ ทองดี’ Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

เกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer ด้านข้าว เป็นเกษตรกรที่กรมการข้าวได้คัดเลือกมาจากเกษตรกรที่มีความรอบรู้ มีความสามารถและประสบการณ์ด้านข้าวเป็นอย่างดี ที่สำคัญคือมีความเป็นผู้นำที่จะช่วยผลักดันให้พี่น้องชาวนาได้ยกระดับการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าข้าวไทยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 113 more words

แนวหน้า

ส่องเกษตร : เกษตรอัตลักษณ์

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/420732

x

ส่องเกษตร : เกษตรอัตลักษณ์

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำประเด็น “เกษตรไทยก้าวสู่เกษตรสร้างมูลค่า” โดยนำเรื่องของเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้ามาจับ ซึ่งประเด็นเกษตรไทยก้าวสู่เกษตรสร้างมูลค่า เป็นการมองไปจุดที่ประเทศไทยเป็นผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรในเวทีโลก ด้วยฐานของการเป็นเกษตรเขตร้อนและความได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูง และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่รายได้สูง ทิศทางเหมือนจะเดินไปได้สวยทีเดียว 91 more words

แนวหน้า

เปิดตัวระบบจำกัดใช้3สารอันตราย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/420733

x

เปิดตัวระบบจำกัดใช้3สารอันตราย

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัว “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” เพื่อให้เกษตรกรสมัคร สำหรับแจ้งความประสงค์ใช้ 3 สารเคมีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เผยเตรียมใช้ ศพก.และแปลงใหญ่ เป็นกลไกสำคัญในการกระจายข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรเกษตรกรจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำเป็นต้องผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบ เกษตรกรที่สอบผ่านจะได้รับสิทธิ์ซื้อ 3 สารดังกล่าว 132 more words

แนวหน้า