Tags » Ahahui Aloha Aina

Woman's Hawaiian Patriotic League members, 1893.

Hui Hawaii Aloha Aina of the Ladies.

The Officers of the Association.

Mrs. F. W. Macfarlane (Emalia Makapolena), President; Mrs. James Campbell (Kuaihelani), and Mrs. C. 295 more words

Aloha Aina

Constitution of the Hawaiian Patriotic League, in English, 1893.

HAWAIIAN PATRIOTIC LEAGUE.

CONSTITUTION.

Whereas vital changes in our Country have taken place, which may affect its Independence and the Civil Rights of its Subjects and Citizens, thereby rendering indispensable a compact and zealous Union between all men who love the Country, irrespective of Party or creed. 584 more words

Alii

Constitution of the Hawaiian Patriotic League, in Hawaiian, 1893.

KA HUI HAWAII ALOHA AINA.

KE KUMUKANAWAI.

Oiai ua ike ia ae nei ka loli ano nui ana o ko kakou aina, he mea hoi e manaoia ai, e hoopilikia ia ana kona Kuokoa ame na Pono Kivila o kona mau Makaainana, a me na Kupa, a no ia mea, he mea pono e kukuluia ona Hui manao lokahi a makaala mawaena o na kanaka a pau e aloha ana i ka Aina, me ka nana ole i ka Aoao Kalaiaina, a Manaoio Hoomana paha. 866 more words

Alii