Tags » AJI

Mural TUNTASKAN KASUS UDIN

Pada 16 Agustus lalu, kita kembali membuat mural di Jembatan kewek, Yogyakarta. Mural dukungan untuk upaya penuntasan kasus pembunuhan wartawan Fuad Syafruddin atau Udin yang dianiyaya hingga tewas tahun 1996. 213 more words

. New Post

Boney Bastard |Aji|

The art of any master is in the details and these aren’t boney bastards unless a bone escapes the finger tips of the chef. Here is one of the small silver fish that gets a second check up to avoid any small bones that could get caught in the customers throat. 7 more words

Video

Eat Your Heart Out

Finally! The big food blog post has arrived. I’ve been meaning to do this for awhile, but I’ve been too busy buying food, cooking  food, and of course, eating food to write about it. 1,579 more words

Travel

The Armor of God (AJIË: Bible NT)

AJIË: Bible NT

Ephesians (Ephésiens) 6:10-18

10 Ökâré léé, êr̂ê, pè mör̂ö-ve rö Ör̂ökau mâ rö-i mör̂ö né ar̂inadö xi-e.

11 Pè cur̂i-ve i pâr̂â âmëë né paa i Bâô, cè gëve tâwai tömâ yè pâr̂â yeyèè i méavor̂a… 225 more words

Bible

God's Love (AJIË: Bible NT)

AJIË: Bible NT

John (Jean) 3:16

16 Wè na dö méar̂i vè kau aau bwêê jë na Bâô, na bör̂i kâyâi mi o xi-e ka dö rhaaxâ rö, cè ki da mé na dèxâ kâmö rai pâi pa tâ néwèi-e, aè nè yè mâ wii na mör̂u xé-r̂é ka yè da tâwai yèri.

Bible

The Beatitudes (AJIË: Bible NT)

AJIË: Bible NT

Matthew (Matthieu) 5:3-12

3 «Na kau mâmâ na ko-r̂é pâr̂â paxa rhauadè na wêê nénââ xé-r̂é, Wè na ké-r̂é na mwâcir̂i xè nékö. 243 more words

Bible

The Lord's Prayer (AJIË: Bible NT)

AJIË: Bible NT

Matthew (Matthieu) 6:9-13

9 Tö ökâré, pwaér̂ö ûr̂û-â na gëve: “Pevaa xé-vé rö rua nékö. Na e na ki ar̂ii na néé-i. 102 more words

Bible