Tags » Allgemein

Reawakening

Have you been smothering a part of your true self?

This is your moment to heal your judgement against yourself or perceive hidden aspects of your nature. 715 more words

Allgemein

Suy nghĩ của ngày

Có thể chứng tỏ một điều: mọi sự nghiệp đều là hữu hạn và không mãi mãi. Bởi lẽ trong chữ “sự nghiệp” có chữ nghiệp, và như mọi nghiệp khác đều tuân theo quy luật sinh trụ dị diệt mà nhà Phật đã nói. 145 more words

Philo