Tags » Alpha Amylase

Alpha-Amylase Market to See Incredible Growth During 2016 -2024

Alpha-amylase is an enzyme, which is used for protein hydrolysis. It is used for hydrolysing the alpha bonds of polymeric carbohydrate molecules i.e. polysaccharide to yield maltose and glucose. 613 more words

Global Alpha-Amylase Sales Market Report 2017

Report Hive Market Research Released a New Research Report of 101 pages on Title ” Global Alpha-Amylase Sales Market Report 2017 “with detailed Analysis, Forecast and Strategies. 497 more words

Chemicals

Global Alpha-Amylase Market Research Report 2017

Report Hive Market Research Released a New Research Report of 106 pages on Title ” Global Alpha-Amylase Market Research Report 2017 “with detailed Analysis, Forecast and Strategies. 477 more words

Market Research

Global Alpha-Amylase Manufacturing Cost Analysis Research Deliver Insight into Forecasts from 2017 to 2022

Executive Summary:-

Global Alpha-Amylase Market:

WiseGuyReports.com adds “Alpha-Amylase Market 2017 Global Analysis, Growth, Trends and Opportunities Research Report Forecasting to 2022”reports to its database. 814 more words

Market Research News

เอมไซด์ alpha-amylase และ beta-amylase ในการ mashing

ถ้าเราพูดถึงความหวานและความ dry ของเบียร์ มีเรื่องเดียวที่เราจะต้องโฟกัสไปก็คือเรื่องของเอมไซด์ 2 ตัว (alpha- และ beta-amylase) สิ่งที่ต้องรู้คือเอมไซด์ทั้งสองตัวนั้นเป็นเอมไซด์ที่ย่อย starch เหมือนๆ กัน แต่จะย่อยกันคนละวิธี เริ่มต้นที่จะเข้าในเอมไซด์ทั้งสองตัวเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ starch เสียก่อน

ใน grain นั้นจะมี starch อยู่สองแบบ แบบแรกเรียกว่า amy-lose (ประมาณ 25 % ของ barley malt starch) และเป็น starch ที่ไม่มีกิ่งแยกออกมาจาก starch chain (เป็นเพียงสายของโมเลกุลกลูโคส ต่อกันยาวๆ เป็นโซ่) ส่วนแบบที่สองเรียกว่า amy-lopectin (ประมาณ 75 % ของ barley malt starch) starch แบบนี้ โมเลกุลจะมีกิ่งแยกออกมาจากจุดศูนย์กลาง และปลายสุดของโมเลกุลจะเชื่อมกับกิ่งอีกสองกิ่ง และปลายของอีกทั้งสองกิ่งก็จะเชื่อมกับกิ่งอีกสองกิ่ง โครงสร้างของ amy-lopectin จะมีโครงสร้างซับซ้อนกว่า starch amy-lose มาก 115 more words

ขบวนการ Craft

Diastatic power คืออะไรใน Craft Beer

Diastatic power คือการอ้างถึงประสิทธิภาพของเอมไซด์ใน malt – ความสามารถในการเปลี่ยนแป้งใน malt ไปเป็นน้ำตาลที่สามารถใช้ในขบวนการการหมักได้ – คำว่า “diastatic” นั้นหมายถึงเอมไซด์ “diastatic” ซึ่งมีอยู่สองชนิด อย่างแรกคือ alpha amylase และอย่างที่สองคือ beta amylase เอมไซด์ทั้งสองชนิดอาจจะเป็นที่คุ้นเคยกับคนที่ทำเบียร์แบบ all grain มันคือเอมไซด์หลักที่ทำงานเมื่อมีการ mash grain ที่อุณหภูมิ 148-158F แล้วทำไมพวกเราต้องสนใจเอมไซด์นี้? 188 more words

ข้อมูลทั่วไป