Tags » Arg

The Fruit of the Spirit (ARINGA: Bible NT)

ARINGA: Bible NT

Galatians (Gãlãtị́yã) 5:22-23

22 Wó ífí Úríndí ‘bã kalé rĩ kí lẽtáŋá, ãyĩkõ, ásị́ ị̃gbẹ̃, ị́jọ́ taŋá, ásị́ ndrĩŋá, mũkẽ, ã’ị̃táŋá,

23… 29 more words

Bible

The Armor of God (ARINGA: Bible NT)

ARINGA: Bible NT

Ephesians (Ĩfésõ) 6:10-18

10 Ị́jọ́ ãsị̃jó rĩ, ĩmi adru ũkpó ru Úpí agá ãzíla ũkpõ ĩ’didrị́ ãmbógó rĩ sĩ.

11 Ĩsụ̃ ãko Ãdróŋá drị́ ã’dị́ drị̂ kí pírí ĩmi ụrụ’bá gá, ĩmi dó sĩ pá tu ũkpó ru ị́jọ́ Sĩtánĩ ‘bã lẽlé itúlé rĩ kí ndẽjó. 278 more words

Bible

God's Love (ARINGA: Bible NT)

ARINGA: Bible NT

John (Yõhánã) 3:16

16 “Ãdróŋá ‘bã ‘bá ụ̃nọ́kụ́ gá ‘dĩ kí lẽjó ambamba rĩ sĩ, ãpẽ ĩ’di ‘bã Ngọ́pị kílímgbí ãlu rĩ tị, ‘bá pírí ãlu-ãlu ĩ’di ã’ị̃lépi rĩ ‘bã ja kí drị̃ ku, wó ‘ba ịsụ́ kí sĩ ídri ukólépi ku rĩ ‘i.

Bible

The Beatitudes (ARINGA: Bible NT)

ARINGA: Bible NT

Matthew (Mãtáyõ) 5:3-12

3 “Drị̃lẹ́ba ‘bá lẽmẽrí úríndí agá Ãdróŋâ ndrụ̃lépi ‘dĩ ‘banî, ã’dusĩku Sụ́rụ́ ‘Bụ̃ gá rĩ ĩ’ba ãni.

4 Drị̃lẹ́ba ‘bá u’álépi ũcõgõ sĩ ị́jọ́ ũnzí sĩ ‘dĩ ‘banî, ã’dusĩku Ãdróŋá la mụ kí ásị́ ũŋmĩlé rá. 206 more words

Bible

The Lord's Prayer (ARINGA: Bible NT)

ARINGA: Bible NT

Matthew (Mãtáyõ) 6:9-13

9 “Ị́jọ́ ‘dĩ sĩ, lẽ ĩzị íni: “‘Ãmã Átẹ́pị ‘bụ̃ gá rĩ, ími rụ́ ‘bã adru ị̃nzị̃táŋá ru,

10… 79 more words

Bible

Black Matter Foundation


BLACK MATTER FOUNDATION

What is the Black Matter Foundation? Is it real? Is it some sort of alternate reality game? Is it a promo for Half Life 3? 677 more words

Los Angeles

arg

HScript 스타일 인자들의 목록에서 인자를 반환한다.

용법

arg (line, argNum)

이 함수는 라인에서 인자를 추출한다. 아래의 예제는 시스템 함수로부터 반환된 날짜 문자열(date string)의 타임아웃을 추출할 것이다.  23 more words

Expression