Tags » Bafia

In BAFIA trial, NFC chair says only answerable to board members

While set-up using a RM250 million government loan, the National Feedlot Corporation (NFC) remains to be a private company that is only answerable to its board members and shareholders. 623 more words

News

Genneva Malaysia, 11 acquitted of money laundering charges

Eleven people and a company, Genneva Malaysia Sdn Bhd, were acquitted and discharged by a Sessions Court here of more than 1,000 counts of money laundering and illegal deposit taking. 299 more words

News

The Fruit of the Spirit (BAFIA: Bible NT)

BAFIA: Bible NT

Galatians (Gàlat) 5:22-23

22 Wɔ̀lɛ ɓìɗùn ɓi Kìtɛntɛ̀ɛ̀n ki Nghay ki ti ki falàg ɓi ri lɛ: Ǹkɔ̀nɛ̀n, kìnyàà, fyòoog, rìnìɗ ɗi nɗem, rìɓòò, rì kìpuɓì nɗem, rìɓèŋ ɗi ntyweeyi, rìɓa ɗi tɛ̀tɛ̀rɛ̀ɛ̀, rìyi ɗi riɓan ɗi nɗem. 12 more words

Bible