Tags » Baka

#394 The bond they still share

Distance could have become an issue. I didn’t really believe it would, but then again, nothing is certain in life, is it?

However I did learn for sure today, that it definitely was NOT an issue. 271 more words

Grateful

The Fruit of the Spirit (BAKA: Bible NT & Genesis)

BAKA: Bible NT & Genesis

Galatians (Galatíya) 5:22-23

22 Mɨméngị ledre ꞌbɨ ꞌyị ga bɨ kɨ́ ꞌDówụ́ Lomo sɨmɨyé ní nɨ káa, Nɨyí ꞌyị óto ꞌbú lafúye, nɨyí ꞌyị ga bɨ kɨ́ rokinyi ꞌbɨ Lomo do mɨmbéꞌdeyé ní, nɨyí ꞌyị mɨmbéꞌde kịdrị́, nɨyí ꞌyị ga bɨ sómụ́ ledre eyé nɨ bɨlámáne ní. 79 more words

Bible

The Armor of God (BAKA: Bible NT & Genesis)

BAKA: Bible NT & Genesis

Ephesians (Éfeso) 6:10-18

10 Odụ ledre, káa zɨ́ bɨ ásé ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Kɨ́résịto Ngére ezé ní, idí íꞌbí rokoꞌbụ zɨ́se gɨ ro zɨ́se ndị́sị tórosé ngbúó. 434 more words

Bible

God's Love (BAKA: Bible NT & Genesis)

BAKA: Bible NT & Genesis

John (Yiwáni) 3:16

16 “Gɨ zɨ́a ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá za mbá Lomo oto ꞌbúye go kɨ́ngaya, zɨ́a ị́nyịné kásaógụ bɨkéṛị́ Owụ́ ꞌbɨ ené ógụ úyuné gɨ royé. 18 more words

Bible

The Beatitudes (BAKA: Bible NT & Genesis)

BAKA: Bible NT & Genesis

Matthew (Matáyo) 5:3-12

3 “Úndru nɨ ídí zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo go ní, bɨlámá bi bɨ ꞌbe Lomo komo ere dáa ní, nɨ ídí ꞌbɨ eyé. 320 more words

Bible

The Lord's Prayer (BAKA: Bible NT & Genesis)

BAKA: Bible NT & Genesis

Matthew (Matáyo) 6:9-13

9 “Ini esé idí ídí káa, “ ‘Bụzé komo ere, yị e za mbá idínɨ́ óto úndruyị́, 88 more words

Bible

#366 Baby girl slow-dancing with my parents

It’s a sight for sore eyes. It made me smile and my heart almost burst with emotion. The fact of dancing with my parents is even something I wrote about a long time ago, but back then it was my memory of ‘me’ dancing with my parents, when I was only a young girl of about 8. 151 more words

Grateful