Bạn đang làm nghề tư vấn bảo hiểm đúng không? không ư? có khả năng sắp tới bạn sẽ tham gia làm tư vấn viên bảo hiểm hoặc khách hàng bảo hiểm chẳng hạn. 50 more words