ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ.

ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಂತೆ, ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇದರ ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದ್ದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಯೆಂದೆನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳುವಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಲಭವೂ ಅಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾದರೂ, ಓದಿದ್ದು ಹಾಗು ಬೆಳೆದದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡದ ದಾಟಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಬಹುಶಃ 1992ರಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ, ಈಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಂತರ. ಆಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ (90%) ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಎಂದರೆ ಎನ್ನಡಯೆನ್ನುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ, (ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ) ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ.

ಮೊಬೈಲ್ ಬರಹಗಾರ.