Tags » BL

Yanos Schedule :3

When talking with that special someone, you always try to prolong the conversation and find more interesting things to talk about because you don’t want the conversation to end.   382 more words

Manga

Love * Stage

Love*Stage is one of the the three animes that transformed me. >///< I was bored out of my mind one day and this was also when I first got so into anime and etc. 273 more words

Manga

I'm Yano.

Hi guys. My name is Yano. You can call me Yano-chan, Yan-chan, Senpai or whatever.^^ I’m a normal but imaginative person. Like, I have the most weirdest, yet satisfying fantasies and imagination. 302 more words

Manga

Đêm Biên Thành

Một phần của series Phân Thân (Doppelganger) nhưng không liên quan đến nhân vật của Wallace Chung. Nhân vật fic này là hai vai diễn của… 9,115 more words

BL

[Tiêu Liên] Yêu Thố (10)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: EG, chương hồi, fantasy

Rating: … 5,038 more words

BL

Rule My World - Linea

Truyện chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả. Không sử dụng với mục đích thương mại.

Title: Rule My World

Pairing: Sup xanh/ Bat đen or Sup trắng/ Bat xám… 7,118 more words

BL