Tags » BM

ISO9001:2008 สู่ ISO 9001:2015

 อย่างที่ทราบกันดีว่า  ISO 9000 จะมีการประชุม เพื่อปรับปรุง มาตรฐานหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้งานมาแล้ว 

ทุกๆ 5 ปี ดังนั้น หลัง

          จากที่ได้ประกาศ ISO 9001:2008 ไปในปี 2012 ทีมงาน ISO/TC 176 และสมาชิก ก็ได้ได้มีการประชุมกันมาตลอด 3 

ปี และได้ข้อสรุป ของมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ที่ประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2015

จุดประสงค์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ยังคงมุ่งเน้นที่การสร้างระบบบริหารงานให้คุณภาพให้เกิดความพึงใจของลูกค้า 

ในการปรับปรุงครั้งนี้ จึงได้มีการเพิ่มเติม ลักษณะของการดำเนินกิจกรรมให้มีความชัดเจนและเกิดความสม่ำเสมอในประเด็น

ดังกล่าวมากขึ้น และมุ่งไปที่ การจัดการให้มีการบริหารงานเชิงกระบวนการ,การใช้ P-C-D-A cycle และวิเคราะห์ถึงปัจจัย

 ความเสี่ยงที่จะกระทบความสามารถในตอบสนองข้อกำหนดลูกค้า และให้มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อป้องกันเหตุการณ์

เหล่านั้น ที่ ISO 9001:2015 ได้เรียกว่า “Risk-based
thinking”

หลักการบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
1.การมุ่งเน้นที่ลูกค้า

2.สภาวะผู้นำ

3.การมีส่วนรวมของบุคลกร

4.การบริหารเชิงกระบวนการ

5.การพัฒนา ปรับปรุงงาน

6.การตัดสินใจจากหลักฐานข้อเท็จจริง

7.การบริหารความสัมพันธ์

ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ได้มีกำหนดแตกต่างจากเดิม ที่มี 8 ข้อกำหนด เป็น 10 ข้อดังนี้
1.ขอบเขต.

2.มาตรฐานอ้างอิง

3.นิยาม คำศัพท์

4.บริบทขององค์กร

5.ความเป้นผู้นำ

6.การวางแผน

7.การสนับสนุน

8.การปฏิบัติการ

9.การประเมินประสิทธิภาพ

10.การปรับปรุง เพิ่มผลผลิต

แต่ละข้อกำหนดมี เนื้อหาอย่างไร ไว้เรามาพูดคุยกันในครั้งต่อไปนะครับ
Bm

Review: Baron 1898

There are a number of things which, in my opinion, make a perfect roller coaster. For me, it’s not just about how many times you can flip the rider upside-down, or how high in the air you can throw them. 496 more words

Europe

İklim değişikliği yarım milyon kişiyi öldürebilir

BM’ye sunulan raporda, iklim değişikliği tehdidinin yarım milyon kişinin ölümüne yol açabileceği bildirildi.
BM Gıda ve Tarım Örgütüne sunulan raporda, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun üçte birinin obez ya da aşırı kilolu olabileceği uyarısında bulunuldu.Sağlıksız veya yetersiz beslenmeni… . 7 more words

BM göçmenler zirvesi

Londra Yazılarıİbrahim Sirkeci

Birleşmiş Milletler (BM) geçen hafta çok patırtı koparan bir üst düzey zirve gerçekleştirdi. Pek çok benzer zirve gibi bu da bir başka fare doğuracak dağ hikayesi. 701 more words

BirGün Köşeyazıları

Banana Feelings #22: To Teachers!

BANANA FEELINGS COMICS follows the adventures of a reading monkey. First seen here on bookbed. Stay tuned every weekend!
by BM BM 
Comics

What is a B&M Rattle?

So, I’ve only ridden 2 B&M coasters (Banshee and Diamondback) and I have heard that both rides have this thing called a rattle, and they’re mainly only noticeable on B&M coasters. 312 more words

Amusement Park

ความปลอดภัยส่วนบุคคลคืออะไร

ความปลอดภัยส่วนบุคคล คือ องค์ประกอบด้านความปลอดภัยของพนักงานที่ช่วยให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่อุปกรณ์เซฟตี้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรู้ด้านการอบรมที่พนักงานต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ลองไปชมองค์ประกอบของความปลอดภัยส่วนบุคคลกันครับ

การจัดการความปลอดภัยส่วนบุคคล
1.มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทำงานในด้านนั้นๆ เพื่อให้ได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการป้องกัน
2.มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้พนักงานได้พร้อมสำหรับการทำงาน
3.ปฏิบัติตามข้อห้ามในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น การไม่ดื่มเหล้า การไม่สูบบุหรี่ ในขณะทำงาน
4.สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้อย่างถูกวิธีในขณะปฏิบัติงาน
5.สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้ครบถ้วน และสวมใส่ตลอดเวลาขณะทำงาน
6.เตรียมหน่วยฉุกเฉิน ปฐมพยาบาลไว้เสมอ เพื่อช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บได้ทันท่วงที

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
เป็นอุปกรณ์นิรภัยที่พนักงานผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับงานที่กำลังปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายและลดการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีดังนี้
1.อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
2.อุปกรณ์ป้องกันหู
3.อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และดวงตา
4.อุปกรณ์ป้องกันมือ
5.อุปกรณ์ป้องกันเท้า
6.อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
7.อุปกรณ์ป้องกันลำตัว แขน และขา
8.อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

การเลือกซื้ออุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล
1.เลือกซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย สำหรับงานที่ต้องปีนป่าย
2.อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐาน หรือมีคุณภาพสูง
3.การซื้ออุปกรณ์ต้องซื้อครบเซ็ทตามการปฏิบัติงาน เช่น ถ้าต้องทำงานก่อสร้าง จะให้พนักงานใช้แต่เพียงหมวกนิรภัย แต่เพียงอย่างเดียวโดยขาดรองเท้าเซฟตี้ไม่ได้
4.อุปกรณ์นิรภัยในแต่ละคน ต้องมีขนาดที่สมส่วนของผู้สวมใส่ ไม่ให้หลวมเกินไป หรือคับเกินไป เพราะจะมีผลต่อการปฏิบัติงานได้

Bm