Tags » Brad Pitt

[Film's Corner] Fight Club (tựa Việt: Sàn đấu sinh tử) (1999)

Mình vừa mới xem xong Fight Club (1999), sau một chuỗi ngày dài trì hoãn và né tránh. Nói là né tránh thì có vẻ không đúng lắm, nhưng cũng gần như vậy, bởi mình được biết là hình ảnh trong phim sẽ tương đối “khó nhìn” và bạo lực. 1,038 more words

Corners Of Views

Nicky Buckley’s Sale of the Century

{“contentType”:”NEWS_STORY”,”id”:{“value”:”6d3da7476314c911b123402b9e47ea9b”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/content\/v2\/6d3da7476314c911b123402b9e47ea9b”},”originId”:”6cdb54d0-4784-11e8-b55f-dde50d0b573d”,”origin”:”METHODE”,”channel”:”WEB”,”title”:”Nicky Buckley\u2019s Sale of the Century”,”subtitle”:”Nicky Buckley\u2019s spectacular family haven in Bells Beach”,”description”:”

A SPECTACULAR family haven in Bells Beach has hit the market as former Sale of the Century glamour girl Nicky Buckley and family start a new chapter.“,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/link\/6d3da7476314c911b123402b9e47ea9b”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Geelong Advertiser”,”originalAssetId”:”e67508ea-4775-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:25:14.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”customDate”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T04:13:53.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”thumbnailImage”:{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”3d00908a9718250134f67f1ef625b809″,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/3d00908a9718250134f67f1ef625b809″},”originId”:”crop-2d99f37436de0c4665e6592e43291b14″,”origin”:”METHODE”,”title”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s house – for Geelong Advertiser real estate section”,”subtitle”:”f6519f0a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”description”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s house – for Geelong Advertiser real estate section”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/thumbnail\/3d00908a9718250134f67f1ef625b809″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:09:32.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T01:01:03.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”related”:[],”domainLinks”:[],”primaryCategory”:{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},”categories”:[{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},{“value”:”\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”}],”keywords”:[“real estate section”,”estate”,”Nicky Buckley”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”haywardt”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”f6519f0a475a11e8a44ab34cd8efbeaf”,”revision”:4,”format”:”jpeg”,”width”:100,”height”:75,”imageName”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s hou”,”imageType”:”THUMBNAIL”,”sourceImageId”:”f6519f0a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000176150702″,”cropName”:”4:3-Thumbnail”},”related”:[{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”cd69e474d74728275dae5f9efa577a71″,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/cd69e474d74728275dae5f9efa577a71″},”originId”:”crop-f3ca9aa1318c2981b4a7c7cc9d328d4c”,”origin”:”METHODE”,”title”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s house – for Geelong Advertiser real estate section”,”subtitle”:”f6519f0a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”description”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s house – for Geelong Advertiser real estate section”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/cd69e474d74728275dae5f9efa577a71″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:09:32.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T01:01:03.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”primaryCategory”:{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},”categories”:[{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},{“value”:”\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”}],”keywords”:[“real estate section”,”estate”,”Nicky Buckley”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”haywardt”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”f6519f0a475a11e8a44ab34cd8efbeaf”,”revision”:4,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:1024,”height”:768,”imageName”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s hou”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”f6519f0a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000176150702″,”cropName”:”4:3-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”4983c0b80e594c0b675ab95978292520″,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/4983c0b80e594c0b675ab95978292520″},”originId”:”crop-80ed875dd169768137bc66b67083471a”,”origin”:”METHODE”,”title”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s house – for Geelong Advertiser real estate section”,”subtitle”:”f6519f0a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”description”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s house – for Geelong Advertiser real estate section”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/4983c0b80e594c0b675ab95978292520″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:09:32.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T01:01:03.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”primaryCategory”:{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},”categories”:[{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},{“value”:”\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”}],”keywords”:[“real estate section”,”estate”,”Nicky Buckley”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”haywardt”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”f6519f0a475a11e8a44ab34cd8efbeaf”,”revision”:4,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:768,”height”:1024,”imageName”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s hou”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”f6519f0a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000176150702″,”cropName”:”3:4-Portrait”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”fcb99f6f982c4687f147f89947a2f03d”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/fcb99f6f982c4687f147f89947a2f03d”},”originId”:”crop-42914441bd7cd5959d32a245aa21de11″,”origin”:”METHODE”,”title”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s house – for Geelong Advertiser real estate section”,”subtitle”:”f6519f0a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”description”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s house – for Geelong Advertiser real estate section”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/fcb99f6f982c4687f147f89947a2f03d”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:09:32.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T01:01:03.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”primaryCategory”:{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},”categories”:[{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},{“value”:”\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”}],”keywords”:[“real estate section”,”estate”,”Nicky Buckley”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”haywardt”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”f6519f0a475a11e8a44ab34cd8efbeaf”,”revision”:4,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:1280,”height”:720,”imageName”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s hou”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”f6519f0a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000176150702″,”cropName”:”16:9-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”159e87fc302e8da5dad6838adeb272ca”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/159e87fc302e8da5dad6838adeb272ca”},”originId”:”crop-74eba8e27607b4e3d8c9a65a18f744e7″,”origin”:”METHODE”,”title”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s house – for Geelong Advertiser real estate section”,”subtitle”:”f6519f0a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”description”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s house – for Geelong Advertiser real estate section”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/159e87fc302e8da5dad6838adeb272ca”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:09:32.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T01:01:03.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”primaryCategory”:{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},”categories”:[{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},{“value”:”\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”}],”keywords”:[“real estate section”,”estate”,”Nicky Buckley”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”haywardt”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”f6519f0a475a11e8a44ab34cd8efbeaf”,”revision”:4,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:1900,”height”:815,”imageName”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s hou”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”f6519f0a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000176150702″,”cropName”:”21:9-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”f3e0f5d93cfc7b51ca53aa14fa0ba24a”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/f3e0f5d93cfc7b51ca53aa14fa0ba24a”},”originId”:”crop-cc469f000396454837cf66c4a90fc3a9″,”origin”:”METHODE”,”title”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s house – for Geelong Advertiser real estate section”,”subtitle”:”f6519f0a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”description”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s house – for Geelong Advertiser real estate section”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/f3e0f5d93cfc7b51ca53aa14fa0ba24a”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:09:32.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T01:01:03.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”primaryCategory”:{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},”categories”:[{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},{“value”:”\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”}],”keywords”:[“real estate section”,”estate”,”Nicky Buckley”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”haywardt”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”f6519f0a475a11e8a44ab34cd8efbeaf”,”revision”:4,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:149,”height”:86,”imageName”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s hou”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”f6519f0a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000176150702″,”cropName”:”16:9-Thumbnail”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”0df842569d1b39df5d3651ccaa800c9e”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/0df842569d1b39df5d3651ccaa800c9e”},”originId”:”crop-4c0f3efc61ca3748e871a6d767266c15″,”origin”:”METHODE”,”title”:”The house has a Queenslander-style feel to it.”,”subtitle”:”f50cb684-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”description”:”The house has a Queenslander-style feel to it.”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/0df842569d1b39df5d3651ccaa800c9e”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:09:32.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T01:01:01.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”primaryCategory”:{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},”categories”:[{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},{“value”:”\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”}],”keywords”:[“real estate section”,”estate”,”Nicky Buckley”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”haywardt”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”f50cb684475a11e8a44ab34cd8efbeaf”,”revision”:4,”containerTypes”:[“EMBEDDED”],”format”:”jpeg”,”width”:1280,”height”:720,”imageName”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s hou”,”imageType”:”EMBEDDED”,”sourceImageId”:”f50cb684-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000176150701″,”cropName”:”16:9-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”53c346c82e6802922b9bc659cc16f2b7″,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/53c346c82e6802922b9bc659cc16f2b7″},”originId”:”crop-635396526f980a91bbbbaccf361136d9″,”origin”:”METHODE”,”title”:”There is an earthy feel to the house.”,”subtitle”:”d9d7397a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”description”:”There is an earthy feel to the house.”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/53c346c82e6802922b9bc659cc16f2b7″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:09:34.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T01:00:16.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”primaryCategory”:{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},”categories”:[{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},{“value”:”\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”}],”keywords”:[“real estate section”,”estate”,”Nicky Buckley”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”haywardt”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”d9d7397a475a11e8a44ab34cd8efbeaf”,”revision”:4,”containerTypes”:[“EMBEDDED”],”format”:”jpeg”,”width”:1280,”height”:720,”imageName”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s hou”,”imageType”:”EMBEDDED”,”sourceImageId”:”d9d7397a-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000176150728″,”cropName”:”16:9-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”7e0b1dfa1c6d671254cbead6e8646134″,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/7e0b1dfa1c6d671254cbead6e8646134″},”originId”:”crop-68f6b7b6275106524dbfa93d70a8f30d”,”origin”:”METHODE”,”title”:”The house is surrounded by natural bush, creating a beautiful outlook.”,”subtitle”:”d5f64256-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”description”:”The house is surrounded by natural bush, creating a beautiful outlook.”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/7e0b1dfa1c6d671254cbead6e8646134″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:09:34.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T01:00:09.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”primaryCategory”:{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},”categories”:[{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},{“value”:”\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”}],”keywords”:[“real estate section”,”estate”,”Nicky Buckley”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”haywardt”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”d5f64256475a11e8a44ab34cd8efbeaf”,”revision”:4,”containerTypes”:[“EMBEDDED”],”format”:”jpeg”,”width”:1280,”height”:720,”imageName”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s hou”,”imageType”:”EMBEDDED”,”sourceImageId”:”d5f64256-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000176150732″,”cropName”:”16:9-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”195090897432754d06a299dddfe29d61″,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/195090897432754d06a299dddfe29d61″},”originId”:”crop-7067548b23ad8633de18753fe9c8481e”,”origin”:”METHODE”,”title”:”One wall of the shower in the ensuite is glass.”,”subtitle”:”f0e2fb72-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”description”:”One wall of the shower in the ensuite is glass.”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/195090897432754d06a299dddfe29d61″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:09:32.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T01:00:54.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”primaryCategory”:{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},”categories”:[{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},{“value”:”\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”}],”keywords”:[“real estate section”,”estate”,”Nicky Buckley”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”haywardt”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”f0e2fb72475a11e8a44ab34cd8efbeaf”,”revision”:4,”containerTypes”:[“EMBEDDED”],”format”:”jpeg”,”width”:1280,”height”:720,”imageName”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s hou”,”imageType”:”EMBEDDED”,”sourceImageId”:”f0e2fb72-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000176150706″,”cropName”:”16:9-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”4dcd2407aaa19beee107491c4d4fa26b”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/4dcd2407aaa19beee107491c4d4fa26b”},”originId”:”crop-2b437a5a8edac18a63e7fb5e9b64641e”,”origin”:”METHODE”,”title”:”The second loungeroom.”,”subtitle”:”deefe402-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”description”:”The second loungeroom.”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/4dcd2407aaa19beee107491c4d4fa26b”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:09:34.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T01:00:24.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”primaryCategory”:{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},”categories”:[{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},{“value”:”\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”}],”keywords”:[“real estate section”,”estate”,”Nicky Buckley”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”haywardt”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”deefe402475a11e8a44ab34cd8efbeaf”,”revision”:4,”containerTypes”:[“EMBEDDED”],”format”:”jpeg”,”width”:1280,”height”:720,”imageName”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s hou”,”imageType”:”EMBEDDED”,”sourceImageId”:”deefe402-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000176150721″,”cropName”:”16:9-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”8d00beb4e8f646ca9a86527f29a78c2d”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/8d00beb4e8f646ca9a86527f29a78c2d”},”originId”:”crop-684320cf0e5a67e2d632f8f0b9773fdc”,”origin”:”METHODE”,”title”:”A large deck takes in the surrounds.”,”subtitle”:”e2e0b8d4-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”description”:”A large deck takes in the surrounds.”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/8d00beb4e8f646ca9a86527f29a78c2d”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-25T01:09:34.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T21:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T01:00:31.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”primaryCategory”:{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},”categories”:[{“value”:”\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/location\/iptc.org\/Australia\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”},{“value”:”\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells Beach\/”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/category\/v2\/countrycode\/iptc.org\/AU\/Victoria\/Bells%20Beach\/”,”selected”:”auto”}],”keywords”:[“real estate section”,”estate”,”Nicky Buckley”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”haywardt”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”e2e0b8d4475a11e8a44ab34cd8efbeaf”,”revision”:4,”containerTypes”:[“EMBEDDED”],”format”:”jpeg”,”width”:1280,”height”:720,”imageName”:”205 Jarosite Rd, Bells Beach – Nicky Buckley’s hou”,”imageType”:”EMBEDDED”,”sourceImageId”:”e2e0b8d4-475a-11e8-a44a-b34cd8efbeaf”,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000176150713″,”cropName”:”16:9-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”a121fd502d19e0efb73a661baf2999eb”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/a121fd502d19e0efb73a661baf2999eb”},”originId”:”crop-c0c6bb19d61687ae77f7af3472ebb73c”,”origin”:”METHODE”,”title”:”Nicky Buckley. 6,052 more words

GREATER-GEELONG

$2.8m deal settled for Armstrong Creek school

{“contentType”:”NEWS_STORY”,”id”:{“value”:”460dc613a6b645cdd093007003077dac”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/content\/v2\/460dc613a6b645cdd093007003077dac”},”originId”:”a3ea652c-47a9-11e8-96c4-41bdf591e26e”,”origin”:”METHODE”,”channel”:”WEB”,”title”:”$2.8m deal settled for Armstrong Creek school”,”subtitle”:”$2.8m deal settled for Armstrong Creek West Primary School site”,”description”:”

THE State Government has settled a contract with Mt Duneed residential land developer Villawood Properties to buy a 2.4ha site for the Armstrong Creek West Primary School.“,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/link\/460dc613a6b645cdd093007003077dac”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Geelong Advertiser”,”originalAssetId”:”c1c1b974-4781-11e8-96c4-41bdf591e26e”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-24T10:41:18.000Z”,”dateLive”:”2018-04-24T14:00:00.000Z”,”customDate”:”2018-04-24T14:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-24T05:38:46.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”thumbnailImage”:{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”57550297571751eed0085df90eae5543″,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/57550297571751eed0085df90eae5543″},”originId”:”crop-2146f3d270bef39c8e87859de3230bb6″,”origin”:”METHODE”,”title”:”First-home buyers”,”subtitle”:”ccd79162-47a9-11e8-96c4-41bdf591e26e”,”description”:”Jack McCubbin and Ameli Becker with son Oscar 1yr, are signing the contracts for a block of land in Villawood’s Armstrong estate. 5,755 more words

GREATER-GEELONG

Key Lime Cheesecake

Key Lime Cheesecake. We then headed over to the Cheesecake Factory, he has never been there before. Being his first experience I had to make sure he tried a cheesecake. 26 more words

Featured

Don't make it blight, Brad!

Actor Brad Pitt’s Make It Right foundation erected several score of goofy homes in the Ninth Ward of New Orleans – poor, depopulated and hardest hit by Katrina in 2005. 452 more words

Architecture

Price predictions tricky in boom times

{“contentType”:”NEWS_STORY”,”id”:{“value”:”747cf4d11ecc91964c5971401e687847″,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/content\/v2\/747cf4d11ecc91964c5971401e687847″},”originId”:”8df08ada-42d1-11e8-a65c-a862a22703e5″,”origin”:”METHODE”,”channel”:”WEB”,”title”:”Price predictions tricky in boom times”,”subtitle”:”Property prices hard to pick in popular Hamlyn Heights”,”description”:”

IT\u2019S anybody\u2019s guess how high prices will climb on auction day in booming Hamlyn Heights.“,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/link\/747cf4d11ecc91964c5971401e687847″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Geelong Advertiser”,”originalAssetId”:”c5dbc9e6-42b8-11e8-9034-fe4abac70b23″,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-18T06:44:01.000Z”,”dateLive”:”2018-04-23T00:00:00.000Z”,”customDate”:”2018-04-23T00:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-18T03:29:59.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”thumbnailImage”:{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”a341d1335a5efad201f0a3cde0ad7f86″,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/a341d1335a5efad201f0a3cde0ad7f86″},”originId”:”crop-fca5f24ba394ffab29597dfbefae949e”,”origin”:”METHODE”,”title”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”subtitle”:”e1ceb7fa-42c0-11e8-9034-fe4abac70b23″,”description”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/thumbnail\/a341d1335a5efad201f0a3cde0ad7f86″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-18T05:06:15.000Z”,”dateLive”:”2018-04-23T00:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-18T04:28:02.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[“Sycamore St”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”maynen”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”e1ceb7fa42c011e89034fe4abac70b23″,”format”:”jpeg”,”width”:100,”height”:75,”imageName”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”imageType”:”THUMBNAIL”,”sourceImageId”:”e1ceb7fa-42c0-11e8-9034-fe4abac70b23″,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000175122321″,”cropName”:”4:3-Thumbnail”},”related”:[{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”e17e6181297cee5cfdc6c4f77a99135c”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/e17e6181297cee5cfdc6c4f77a99135c”},”originId”:”crop-c613c73e2319eacc0cb1d2afa0d51cca”,”origin”:”METHODE”,”title”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”subtitle”:”e1ceb7fa-42c0-11e8-9034-fe4abac70b23″,”description”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/e17e6181297cee5cfdc6c4f77a99135c”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-18T05:06:15.000Z”,”dateLive”:”2018-04-23T00:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-18T04:28:02.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[“Sycamore St”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”maynen”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”e1ceb7fa42c011e89034fe4abac70b23″,”revision”:1,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:1024,”height”:768,”imageName”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”e1ceb7fa-42c0-11e8-9034-fe4abac70b23″,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000175122321″,”cropName”:”4:3-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”de5f16e72d7287bec52dd5fc1df45db4″,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/de5f16e72d7287bec52dd5fc1df45db4″},”originId”:”crop-3afed2a9ed3081bcb8019663b021a244″,”origin”:”METHODE”,”title”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”subtitle”:”e1ceb7fa-42c0-11e8-9034-fe4abac70b23″,”description”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/de5f16e72d7287bec52dd5fc1df45db4″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-18T05:06:15.000Z”,”dateLive”:”2018-04-23T00:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-18T04:28:02.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[“Sycamore St”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”maynen”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”e1ceb7fa42c011e89034fe4abac70b23″,”revision”:1,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:768,”height”:1024,”imageName”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”e1ceb7fa-42c0-11e8-9034-fe4abac70b23″,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000175122321″,”cropName”:”3:4-Portrait”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”9091ea173e7326200e1880638156c9bd”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/9091ea173e7326200e1880638156c9bd”},”originId”:”crop-6da7aec9b200590d68dc748b60f7cdeb”,”origin”:”METHODE”,”title”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”subtitle”:”e1ceb7fa-42c0-11e8-9034-fe4abac70b23″,”description”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/9091ea173e7326200e1880638156c9bd”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-18T05:06:15.000Z”,”dateLive”:”2018-04-23T00:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-18T04:28:02.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[“Sycamore St”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”maynen”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”e1ceb7fa42c011e89034fe4abac70b23″,”revision”:1,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:1280,”height”:720,”imageName”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”e1ceb7fa-42c0-11e8-9034-fe4abac70b23″,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000175122321″,”cropName”:”16:9-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”dca6e783f2ef55578dc7399bbe4f16d2″,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/dca6e783f2ef55578dc7399bbe4f16d2″},”originId”:”crop-2f78c2e4a8b983a775c8b620b182961e”,”origin”:”METHODE”,”title”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”subtitle”:”e1ceb7fa-42c0-11e8-9034-fe4abac70b23″,”description”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/dca6e783f2ef55578dc7399bbe4f16d2″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-18T05:06:15.000Z”,”dateLive”:”2018-04-23T00:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-18T04:28:02.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[“Sycamore St”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”maynen”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”e1ceb7fa42c011e89034fe4abac70b23″,”revision”:1,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:1900,”height”:815,”imageName”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”e1ceb7fa-42c0-11e8-9034-fe4abac70b23″,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000175122321″,”cropName”:”21:9-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”416e161cf77c2a26996634fb1bbcaaed”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/416e161cf77c2a26996634fb1bbcaaed”},”originId”:”crop-7f7d449d3fcd728cff8f74f4deedd285″,”origin”:”METHODE”,”title”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”subtitle”:”e1ceb7fa-42c0-11e8-9034-fe4abac70b23″,”description”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/416e161cf77c2a26996634fb1bbcaaed”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-18T05:06:15.000Z”,”dateLive”:”2018-04-23T00:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-18T04:28:02.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[“Sycamore St”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”maynen”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”e1ceb7fa42c011e89034fe4abac70b23″,”revision”:1,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:149,”height”:86,”imageName”:”24 Sycamore St, Hamlyn Heights”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”e1ceb7fa-42c0-11e8-9034-fe4abac70b23″,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000175122321″,”cropName”:”16:9-Thumbnail”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”0558b68beca0b5155c6a4e03912e78dc”,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/0558b68beca0b5155c6a4e03912e78dc”},”originId”:”crop-552e3141b666f27b7d5c7269dcaf6f38″,”origin”:”METHODE”,”title”:”Paul Bell, Geelong agent Renay McIntyre has just sold 14 Kirriemuir St, Hamlyn Heights for $640,000.”,”subtitle”:”f9e4a8ec-42d2-11e8-a65c-a862a22703e5″,”description”:”Paul Bell, Geelong agent Renay McIntyre has just sold 14 Kirriemuir St, Hamlyn Heights for $640,000.”,”link”:”https:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/0558b68beca0b5155c6a4e03912e78dc”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Supplied”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-04-18T06:37:36.000Z”,”dateLive”:”2018-04-23T00:00:00.000Z”,”dateCreated”:”2018-04-18T06:37:33.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[“Paul Bell”,”BCE Inc.”,”Renay McIntyre”],”authors”:[],”domains”:[“newscorpaustralia.com”,”cairnspost.com.au”,”ntnews.com.au”,”couriermail.com.au”,”goldcoastbulletin.com.au”,”themercury.com.au”,”heraldsun.com.au”,”adelaidenow.com.au”,”news.com.au”,”townsvillebulletin.com.au”,”dailytelegraph.com.au”,”geelongadvertiser.com.au”],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”maynen”,”systemOriginUpdated”:”METHODE”,”domainOriginUpdated”:”GeelongAdvertiser”,”urlTitle”:”f9e4a8ec42d211e8a65ca862a22703e5″,”revision”:1,”containerTypes”:[“EMBEDDED”],”format”:”jpeg”,”width”:1280,”height”:720,”imageName”:”Paul Bell, agent Renay McIntyre at 14 Kiiriemuir S”,”imageType”:”EMBEDDED”,”sourceImageId”:”f9e4a8ec-42d2-11e8-a65c-a862a22703e5″,”enterpriseAssetId”:”NEWSMMGLPICT000175882261″,”cropName”:”16:9-Landscape”},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”1254f6dae9c716a9a900a1767c8539a3″,”link”:”https:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/1254f6dae9c716a9a900a1767c8539a3″},”originId”:”crop-2a06843b616a3ecd67d55d5a7cb03d2f”,”origin”:”METHODE”,”title”:”Proximity to Kardinia International College is a drawcard for families looking to move into the area. 3,570 more words

REA - Real Estate

The News You Can Use....For Nothing Useful

“Sundays are a good day to look at the limitless possibilities of the week ahead.  The key is to prolong that feeling by not reading the news.”  ~ 473 more words