Tags » BSR

The Fruit of the Spirit (BASSARI: Bible NT & Gen)

BASSARI: Bible NT & Gen

Galatians (Ɓëgalat) 5:22-23

22 Ɓarikan ɓër këɓi xaɗacënd Angoc Amënëk ɓën kë liyand: gë aŋana, gë onënga, gë oɓetak, gë eɓuŋan, gë oyekax, gë oɓëngw or onden, gë ekwëta, 11 more words

Bible

The Armor of God (BASSARI: Bible NT & Gen)

BASSARI: Bible NT & Gen

Ephesians (Ɓëhefes) 6:10-18

10 End këme xor de me ŋataxën eŋ: calayindën en kem gë ɗek panga ind Axwën iŋ. 276 more words

Bible

God's Love (BASSARI: Bible NT & Gen)

BASSARI: Bible NT & Gen

John (Ŝaŋ) 3:16

16 «Gayikwa Kaxanu mbaŋ h̃an këɓi ɓela ɓër gër ngwën ro ɓën, mëŋ yëlaxën këɓi Asëñiw̃ ar tañ arexëm an, do ar këŋo xwëta yo exo cot aniyan and din aŋ.

Bible

The Beatitudes (BASSARI: Bible NT & Gen)

BASSARI: Bible NT & Gen

Matthew (Maco) 5:3-12

3 «Nëngandërayindëleɓi ɓër sitarak gër onden ɓën, gayikwa ɓën xwënëk owun or gër orën ol!

4 Nëngandërayindëleɓi ɓër kë sesërand gërëgako ɓën, gayikwa Kaxanu ayifara këɓi yifara! 238 more words

Bible

The Lord's Prayer (BASSARI: Bible NT & Gen)

BASSARI: Bible NT & Gen

Matthew (Maco) 6:9-13

9 Ɓaxëtin ang ỹapëk eno calend ak: “Faba ireɓi, wëj ar ex gër orën an, Mënëlex ow̃ac oreƴ ol, 85 more words

Bible

'Greek in Italy' in Rome

On the 29th March, the ‘Greek in Italy‘ project will be hosting a workshop entitled ‘The impact of Greek on the languages of Ancient Italy’ … 295 more words

#conferences

Orange Thing Happiness

It’s those little things that make me happy, like seeing three orange objects at a bus stop. Yap. No more. No less. 😁😍

Street Photography