Tags » BSR

Introduction 

WELCOME

My name is Aysha and welcome to my blog. I have meaning to start a blog for while now. So many times I wanted to start but I always put myself off because I was afraid of writing something personal for everyone to see and criticise. 140 more words

Boxing

5th and Final Broad Street Run

My 5th and final Broad Street Run! I conquered, PR’d and endured til the end. It was a humbling race and I enjoyed every minute of it. 1,036 more words

Bfit4life

My Second SCA Event: Blackstone Raids XXVI

My local SCA group, the Barony of Blackstone Mountain, held their 26th annual event last week: Blackstone Raids (BSR). Like my usual self, I had a bad case of “helium hand” and volunteered to staff, and went right to work (as well as attending). 1,527 more words

The Fruit of the Spirit (BASSARI: Bible NT & Gen)

BASSARI: Bible NT & Gen

Galatians (Ɓëgalat) 5:22-23

22 Ɓarikan ɓër këɓi xaɗacënd Angoc Amënëk ɓën kë liyand: gë aŋana, gë onënga, gë oɓetak, gë eɓuŋan, gë oyekax, gë oɓëngw or onden, gë ekwëta, 11 more words

Bible

The Armor of God (BASSARI: Bible NT & Gen)

BASSARI: Bible NT & Gen

Ephesians (Ɓëhefes) 6:10-18

10 End këme xor de me ŋataxën eŋ: calayindën en kem gë ɗek panga ind Axwën iŋ. 276 more words

Bible

God's Love (BASSARI: Bible NT & Gen)

BASSARI: Bible NT & Gen

John (Ŝaŋ) 3:16

16 «Gayikwa Kaxanu mbaŋ h̃an këɓi ɓela ɓër gër ngwën ro ɓën, mëŋ yëlaxën këɓi Asëñiw̃ ar tañ arexëm an, do ar këŋo xwëta yo exo cot aniyan and din aŋ.

Bible