Tags » Buddhism

How desire keeps us in suffering

From Buddha by Karen Armstrong (emphases mine):

On the one hand, desire makes us “grab” or “cling” to things that can never give lasting satisfaction. On the other, it makes us constantly discontented with our present circumstances.

276 more words
Buddhism

Fluttering Mind

When we sit in a quiet forest when there’s no wind, the leaves are still. When the wind blows, the leaves flutter.

The mind is the same sort of thing as leaves. 57 more words

Buddhism

The Smiling Land

An excerpt from Spirit Worlds, which will be in bookshops in Cambodia in the last week of this month. The chapter is on the Khmer Rouge genocide, and the question is how this happened in a nation of Buddhists, for whom the taking of life is the greatest sin. 535 more words

Buddha And Naga

harm reduction

with my catering hat and apron on, i worked  a fund raiser for harm reduction action center (hrac). hrac is a local advocacy organization which has been tirelessly working to address the stigma around iv drug use and the public health risks involved in that lifestyle.   367 more words

2nd Stage Recovery

Desire
leads 2 some ‘things’
in Somethingness whiles
Desirelessness leads 2 all of
nothing in Nothingness.

Taoism

Шунявада на Нагарджуна

В основата на възгледа на мадхямака-прасангика лежи шунявада (учението за пустотата) на Нагарджуна. Възникването на това учение не е случайно, а е предопределено от логиката и естествения ход на развитието на будистката философия. Фактически шунявада (учението за пустотата) било първична рефлексия на тези същностни противоречия, които се случвали в ранния будизъм. Не трябва да забравяме, че хинаяна будизма представял възглед на философски реализъм, в него присъствали и нараствали тенденциите за фактическо отъждествяване на онтологията и гносеологията, битието и познанието. Но когато ние предполагаме, че да съществуваш – това значи да си обект на вярно познание, то такъв възглед автоматически встъпва в противоречие с представата за реално и независимо от съзнанието съществуване на външните обекти.

Ако нещо има реално и независимо от съзнанието съществуване, то обладава собствени характеристики (свалакшана), и тези собствени характеристики не зависят от познаващото ги съзнание. Познанието на такъв обект е подобно на отражението в огледало, което просто отразява формата на обекта, нищо не привнасяйки в нея от себе си. Естествено тук става дума за директно, непосредствено познание, носещо пасивен характер и представляващо просто проявление на познаваемия обект в ума. Само в този случай може да се говори за възприятие на собствените характеристики на обекта. Такова непосредствено чувствено възприятие, при нормално функциониране на чувствените органи, се счита за вярно.

Но както показва опита, ние сме далеч от способността да възприемаме собствените характеристики на възприеманите от нас обекти. Като пример ще разгледаме компютър, поставен пред дивак. Ако можеше вярно да познае собствените характеристики, съществуващи от страна на обекта, то очевидно дивака веднага би трябвало да разбере истинната природа на компютъра. Но единственото, което дадената личност вижда и разбира – е това, какъв е неговия цвят, форма и мирис, в същото време като действителни собствени характеристики на компютъра се явяват тези функции, заради изпълнението на които той съществува. Така пред нас има безчислено множество ситуации, когато ние възприемаме и познаваме не истинните собствени характеристики на този или друг предмети, а само външните, случайни по отношение тяхната природа свойства.

Важно е да отбележим, че от възгледите на вайбхашика и саутрантика следва, че материалното (рупа) ние въобще не го възприемаме такова, каквото то съществува в действителност. Нали всички материални обекти представляват различни атомарни структури. В същото време нашето директно чувствено познание не е способно непосредствено да възприеме отделните атоми. Съгласно възгледа на саутрантика, атомарните структури са в състояние да породят в нашето съзнание някакъв аспект, преживяван от нас като кръгло, твърдо и т.н. Но в същото време дадения аспект не е адекватно отражение в съзнанието на самия обект, представляващ атомарна структура. Тогава какво ще означава утвърждението за верния характер на директното чувствено възприятие?

И така, ние виждаме, че материалния свят се възприема от нас не така, както той съществува в действителност. Това означава че ние не сме способни да възприемем неговите собствени характеристики, отразяващи собствената природа на материалното както на фундаментално ниво (т.е. неговата атомарна структура), така и на ниво създадени от материята неща (примера с компютъра). Но ако истинните собствени характеристики на материалните същности не се възприемат, то, следователно, те не могат да бъдат обекти на вярно познание. А това означава, че тези материални същности не могат да имат реално съществуване. По този начин, двата аспекта на съществуване на външния свят – като независима от съзнанието същност и като обект на вярно познание се намират в противоречие едно с друго. Има само два способа за разрешаване на този проблем.

Първия от тях – е да се съхрани идеята за независимо от съзнанието съществуване на външния свят, но да се откажем от тъждеството на битието и познанието. В този случай можем да кажем, че външния свят реално съществува, но не е обект на вярно познание. Тогава тези или други логически противоречия, възникващи при моделирането на реалността, изобщо не могат да повлияят на нейния онтологичен статус. Те само означават, че нашия ум все още просто не е способен адекватно да познае света. Логическите противоречия в описанието на света – са проблеми на ума на човешките същества, а не света. Дадения подход към решението на проблемите е напълно допустим, но това вече няма да бъде будизъм, а съвсем друго учение.

Втория способ – е да се съхрани представата за тъждеството на битието и познанието, но да се откажем от вярата в независимостта на външните обекти от познаващия ги ум. Именно по този път тръгнал Нагарджуна, подлагайки на жестока и убийствена критика ученията, поддържащи реалистични възгледи. Неговия метод за разрушаване на вярата в реалното съществуване на света бил прекалено прост и ефективен: ако съществуването се приравнява към това, да бъде обект на вярно познание, то за доказателство отсъствието на битие на каквото и да било е достатъчно да се открият в представите за него логически противоречия. В резултат от Нагарджуна било показано, че нищо от това, което хората считат за реално съществуващо, в действителност не се явява такова: всичко съществуващо – както явленията, така и личността са пусти от присъщо съществуване (свабхава), под което се разбирало тяхната независимост от обозначаващия разсъдък. По този начин, пустотата на явленията и личността в шунявада на Нагарджуна фактически е тъждествена на тяхното съществуване в качество на зависими от разсъдъка чисто номинални функции.

превод dhammapk

Buddhism

Meta Selfie: A Celebration of Solitude

The title in full is actually “Metaphysical Selfie”, and it portrays me enjoying my own company in my own Universe. (Meta + physical = ‘beyond the physical’) This highlights my consideration of Art as an elevated, lofty and even noble pursuit. 254 more words

#artwork