Nếu bạn đã từng tạo ra một ứng dụng cho iOS hay Mac OS, bạn sẽ được làm quen với các khái niệm về một… 240 more words