Tags » CAP

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và lựa chọn cơ hội đầu tư

Có nhiều cách để đánh giá hiệu quả tài chính và khả năng sinh lợi của một công ty, ví dụ: biên lợi nhuận ròng (lợi nhuận ròng chia cho doanh thu thuần ghi nhận), dùng chỉ số ROE (suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, đo bằng lợi nhuận ròng chia cho vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ), ROA (suất sinh lợi trên tài sản, đo bằng lợi nhuận ròng chia cho tổng tài sản bình quân trong kỳ), v.v… Tuy nhiên, tôi cho rằng chỉ số thể hiện rõ nhất khả năng sử dụng và phân bổ vốn hiệu quả của một công ty, nếu nhà đầu tư so sánh nhất quán lịch sử của nó và với các cơ hội đầu tư khác, chỉ số này sẽ giúp lý gỉai nhiều vấn đề. 899 more words

Ý Tưởng đầu Tư

JOURNEY TOWARDS DREAM.

MY LIFE MY JOURNEY.

WEAR YOUR CAP, IGNORE HATERS

AND KEEP WALKING

NO MATTER HOW MANY OBSTACLES

OR NEGATIVITY COMES BETWEEN

YOU AND YOUR DESTINATION. 6 more words

COZY SEASON. 

Hey guys!  How are you doing? It’s been a while since my last post and I’ve missed here so much. Who else is super excited that 2016 is coming to an end and also Christmas?! 521 more words

Personal Style

Mafavuke’s Trial and Other Plant Stories, 2016

Mafavuke’s Trial and Other Plant Stories, 2016
Uriel Orlow and other invited artists

This exhibition presents a major new work by London-based artist Uriel Orlow, commissioned by The Showroom, which looks to the botanical world as a stage for politics at large through film, photography, installation and sound. 521 more words

CAP

December 2016 WIP Showcase

If the colors of this yarn look a bit familiar, you probably remember the photos of my daughter wearing my husband’s Hickory Bark hat that he’s getting for Christmas. 198 more words

Crochet