Tags » Cocos2D-X

OS X에 Cocos2d-x 3.x 개발 환경 1분만에 구성하기

준비물
NDK : https://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html
Cocos2d-x : http://www.cocos2d-x.org/download

1. 다운로드 받은 NDK(android-ndk-r10d-darwin-x86_64.bin)를 적당한 폴더로 이동한 후 터미널을 실행
2. 터미널에서 android-ndk-r10d-darwin-x86_64.bin 파일이 있는 경로로 이동 후 커맨드 입력하여 압축해제 66 more words

Programming

[Tutorial] Google Play Game Services with Cocos2d-js and Android

Welcome!

In this post, I’m going to show you how to use Google Play Game Services with your Cocos2d-js or Cocos2d-html5 game! I’m not going go show you how to use it with iOS, this tutorial is only about Android. 960 more words

Tutorial

მეორე ვერსია:

დამატებულია

1. GameObject.cpp და GameObject.h თამაშის ობიექტების კლასი და

2. Player.cpp და Player.h მოთამაშის კლასი, რომელიც არის GameObject კლასის ქვეკლასი

ამიტომაც მისი ორი ცვლადი

protected:

248 more words
Cocos2d-x

Đây là bài thứ 2

Cái này thuộc catalogue cocos2d-x nhá

Cocos2d-x

პირველი ვერსია:

თამაშის მისამართი GitHub-ზე: https://github.com/pastaread/TanksBattle

დამატებულია

1. GameScene.cpp        მეორე სცენის კლასი, cpp და h ფაილი.
GameScene.h
2. GameConstants.h        თამაშის მუდმივები.  

სათითაოდ თითოეული ფაილის აღწერა

GameScene.h:

public:                                                // ღია მეთოდები

318 more words
Cocos2d-x

Integration of BOX2D for COCOS2D V3

That is amazing that Cocos2D V3 is out and I don’t know if I step up too late. But it’s like better to be late than never :). 648 more words

Ios