Tags » Corporate Law

Germany – use of tax losses where a change of ownership

Germany: the new proposal aims to allow more corporations to use tax losses after a change of ownership if the business has been operating only for the same business purpose for the previous 3 years before the ownership change or since its foundation, provided this was less than 3 years before.

Source

Corporate Law

64. Mối quan hệ giữa quyền của cổ đông phổ thông và quyền tự do kinh doanh trong Công ty cổ phần

Tác giả: Trương Vĩnh Xuân, Ths, Học viện Chính trị – Hành chính khu vực IV

Nguồn: Nghiên cứu Lập pháp

Quyền của cổ đông phổ thông… 6,911 more words

Corporate Law

63. Một số bất cập trong quy định về công ty cổ phần trong Luật Doanh nghiệp 2005

Tác giả: Hồ Xuân Thắng, TS. Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Sài Gòn

Nguồn: Nghiên cứu Lập pháp

Doanh nghiệp chiếm ưu thế lớn nhất về nguồn vốn và năng lực kinh doanh chính là loại hình công ty cổ phần (CTCP), nó được thừa nhận là một phát minh của nền kinh tế thị trường, là nền tảng hình thành nên những công ty siêu quốc gia, những tập đoàn kinh tế lớn và thị trường chứng khoán. 3,823 more words

Corporate Law

62. Nghĩa vụ trung thành của người quản lý công ty cổ phần

Tác giả: Đỗ Minh Tuấn, NCS. Đại học Luật Hà Nội

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

  1. Nghĩa vụ trung thành của người quản lý công ty cổ phần…
  2. 9,258 more words
Corporate Law

61. Bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

Tác giả: Huỳnh Thị Trúc Linh, ThS. Trưởng Bộ môn Luật, Trường Đại học Trà Vinh

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

  1. Định nghĩa cổ đông thiểu số của công ty cổ phần tại Việt Nam hiện nay…
  2. 10,252 more words
Corporate Law

60. Công ty TNHH hai thành viên trở lên trong môi trường kinh doanh hiện nay

Tác giả: Nguyễn Vinh Hưng, TS. Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 6/10/2016

Hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên đang khẳng định ưu điểm của loại hình doanh nghiệp này, nhưng đồng thời cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế. 6,470 more words

Corporate Law

59. Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư với vấn đề hội nhập

Tác giả: Bùi Xuân Hải

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 113, tháng 1/2008

Hội nhập kinh tế quốc tế là một nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới, nhất là khi chúng ta đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 7,000 more words

Corporate Law