Tags » Dao

Tấm gương (2)

Bài viết chủ quan, hiểu biết còn nông cạn, hi vọng nhận được ý kiến từ độc giả. Bàn luận khá linh tinh.

Bài viết được viết theo cách đối thoại: 2,455 more words

Đạo

Tấm gương

Bài này hết sức chủ quan, cũng giống những bài viết về âm nhạc và hi vọng những người đọc sẽ giúp mình có một cái nhìn khác về giá trị. 1,573 more words

Đạo

The big dry country

Gravity is the root of grace,
The mainstay of all speed.
A traveler of true means, whatever the day’s pace,
Remembers the provision-van . . . 52 more words

Tao

Về những kẻ có những lỗ thủng

Mỗi một cái gì ta cảm thấy không đạt được hoặc không đủ hoặc mất, là một chỗ thủng.

Có một chỗ trong tôi đã bị thủng. 408 more words

Đạo

“The fish trap exists because of the fish. Once you’ve gotten the fish you can forget the trap. The rabbit snare exists because of the rabbit.

44 more words

Data Access Object Pattern

Data Access Object Pattern or DAO pattern is used to separate low level data accessing API or operations from high level business services. Following are the participants in Data Access Object Pattern. 117 more words

Object

Converting CSV data from multiple columns to multiple rows

I have been working on a problem recently, trying to compare two sets of data from different databases. Both contain information related to how call center agents are configured in our automated call distribution (ACD) system. 601 more words

Tips