Tags » Datetime

Strings, Print, dan Datetime Python

Belajar tipe data baru, mencetak ke output dan juga tentang waktu pada pemrograman python

1. String

String adalah salah satu tipe data di Python untuk menyimpan kata, huruf, kalimat bahkan paragraph. 1,165 more words

Python

Tối ưu hiệu năng SQL (phần 1): DATETIME

Dạo này viết lan man nhiều thứ quá nên mình quyết định muốn tập trung vào 1 cái gì đó nhiều hơn. Chính vì vậy mình cho sẽ cho ra mắt series Tối ưu hiệu năng SQL, một chủ đề khá là rộng cũng như là một chủ đề khó :v Tất cả những gì trong series này sẽ là những thứ mình đã học được trong thời gian làm việc cũng như tìm tòi (chủ yếu thông qua stackoverflow :v) Có thể các kiến thức mình đưa ra trong bài viết chưa có độ chính xác lắm nên mọi người có thể đóng góp cho mình cái này :3… 724 more words

Tips

Convert Milliseconds to DateTime.

 Console.WriteLine("Current DateTime : " + DateTime.Now);

DateTime baseDate = new DateTime(1970, 1, 1);
TimeSpan diff = DateTime.Now - baseDate;

Console.WriteLine("Current DateTime in MS : " + diff.TotalMilliseconds);

Console.Write("Milliseconds to DateTime :" + (new DateTime(1970, 1, 1)).AddMilliseconds(diff.TotalMilliseconds));

Convert DateTime to Milliseconds.

 Console.WriteLine("Current DateTime : " + DateTime.Now);

DateTime baseDate = new DateTime(1970, 1, 1);
TimeSpan diff = DateTime.Now - baseDate;

Console.WriteLine("Current DateTime in MS : " + diff.TotalMilliseconds);

ISO 8601 Date/Time

RFC-3339 / 5.6. Internet Date/Time Format에 ISO-8601 Date/Time 에서 대해 설명하고 있다.
년년년년-월월-일일T시시:분분:초초 까지는 대충 쓰면 되는데 그 뒤의 부분들이 문제다. (초초 부분도 … 32 more words

Programming

DateTimeOffset is the new DateTime

On my current work project, the system receives a document with dates and times in the local format (all Belgian local time). In the metadata however, we receive them in the UTC format. 271 more words

Technology

How to show Friendly Date in SharePoint using Javascript or using Server side code

JAVASCRIPT

You can use following javascript code in order to show Date field value in Friendly format


var yourDate = new Date();

var friendlyDate = SP.DateTimeUtil.SPRelativeDateTime.getRelativeDateTimeString(yourDate , true, SP.DateTimeUtil.SPCalendarType.none, false)

console.log(friendlyDate);

… 89 more words
SharePoint