මාළු මිරිස්, ලූනු තෙල් ටිකක් දාල ඒකට ගමිමිරිස්, ලුණු, කෑලි මිරිස් දානව. ඊට පස්සෙ ඒකට ටෝස්ට් කරපු චිකන් කෑලි දානව. ඊට පස්සෙ ඒකට සීනි ටිකකුත් දාල කැමති සෝස් වර්ගයක් දාල හැදිගානව.