I.  Các bước chuẩn bị:

  • Tạo Table

  • Tạo Base Enum

  • Tạo Form

II. Tiến hành

1. Tạo Table

Tiến hành tạo 1 table với các field như sau: 768 more words