Tags » Elizabeth Bishop

Marisalinks

There’s More to Life Than Being Happy 

This cool article by Emily Esfahani Smith, from the Atlantic, is about happiness vs. meaning. We talked about it in the context of placing the concept of the self within a narrative after a traumatic experience, and this article directly addresses the ways in which Holocaust survivors made their way through and dealt with life afterwards. 98 more words

Marisa Lessons

Cracking Open Coalesced Confluence: Sandra Marchetti Makes Her Sundress Debut

The elegance throughout Sandra Marchetti’s debut full-length collection, Confluence, is the clear sign of an arrived artist, an artist not afraid of reinventing archetype for new readers. 3,826 more words

Admin

2015 - Adventures in Critical Geosophy

2015 is shaping up to be an eventful year. A number of significant projects and events are on the horizon and they are all exciting and somewhat interconnected. 902 more words

New group RASCALS boosts rural communities

Portapique artist Joy Laking was talking about the new community group RASCALS when she visited Parrsboro on Saturday.

During an interview at Main & Station, she said RASCALS stands for Rural Association for Sustainable Communities Along Our Shore. 362 more words

Անտիպ

Մոտ են, մոտ են ամբողջ գիշեր
Սիրահարները
Միաժամանակ են քնած ժամանակ
Փոխում դիրքերը

Մոտ են այնպես, ինչպես երկու
Էջերը գրքի
Որ կարդում են լուռ տողերը միմյանց
Գրկում խավարի

Մեկը գիտի այն ամենը,
Ինչ մյուսը գիտի
Իրար անգիր արած՝
Ոտքի մատներից մինչև ծայրը մազերի

Poem of the Day 35

Giant Snail

The rain has stopped. The waterfall will roar like that all
night. I have come out to take a walk and feed. My body–foot, 419 more words