எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று …
ஏதோ ….அது ஏதோ …
அடி ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது …
அதை அறியாமல் விடமாட்டேன்
அது வரை உன்னை தொடமாட்டேன் …(எந்த )

கூந்தல் முடிகள் … நெற்றி பரப்பில்
கோலம் போடுதே …அதுவா (2)
சிரிக்கும் போது …கண்ணில் மின்னல்
தெறித்து ஓடுதே …அதுவா (2)
மூக்கின் மேலே மூக்குத்தி போலே
மச்சம் உள்ளதே …
அதுவா …அதுவா …அதுவா …
கழுத்தின் கீழே கவிதைகள் ரெண்டு
மிச்சம் உள்ளதே …
அதுவா …அதுவா …அதுவா …
அதை அறியாமல் விடமாட்டேன்
அது வரை உன்னை தொடமாட்டேன் ..

எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று …
ஏதோ ….அது ஏதோ …
அடி ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது …

முல்லை நிறத்தில் …பற்களில் ஒன்று
தள்ளி உள்ளதே …அதுவா …(2)
சங்கு கழுத்தை …பாசி மணிகள்
தடவுகின்றதே …அதுவா (2)
ஒவ்வொரு வாக்கியம் முடியும்போதும்
புன்னகை செய்வாய் …
அதுவா …அதுவா …அதுவா …
ஓரிரு வார்த்தை தப்பாய் போனால்
உதடு கடிப்பாய் …
அதுவா …அதுவா …அதுவா …
அதை அறியாமல் விடமாட்டேன்
அது வரை உன்னை தொடமாட்டேன் ..

எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று …
ஏதோ ….அது ஏதோ …
அடி ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது …
அதை அறியாமல் விடமாட்டேன்
அது வரை உன்னை தொடமாட்டேன் …

எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று …
ஏதோ ….அது ஏதோ …
அடி ஏதோ உன்னிடம் ….
இருக்கிறது ….