Tags » Executive Coach

How to Choose An Executive Life Coach

Engaging in Life Coach Training or executive coaching training could be the most important aspect in decision making. Moreover, seeking the right coach is very crucial, mentioned below are few points consider them before you start searching for coaching. 370 more words

Executive Coach

Introduction

Jesus tells us in Matthew 6* how to pray:

Our Father in heaven,
              may your name be kept holy.
May your Kingdom come soon. 1,219 more words
Executive Coach

When I crossed my Jordan, the Atlantic, I began my new life. I cannot live without Jesus anymore. So I moved to Lynchburg, Virginia and started from scratch.

252 more words
Executive Coach

โค้ช โหด หรือ ใจดี

“โค้ชคือเพื่อนร่วมทาง ผู้สนับสนุนให้ผู้รับการโค้ชเดินทางสู่เป้าหมายที่ต้องการ”

จั่วหัวมาแบบนี้แล้วถามว่า โค้ชควรอยู่ในโหมดไหน “โหด” หรือ “ใจดี”?

ผู้อ่านจะตอบว่าอะไรคะ

ถ้าบอกต่อไปว่า
“โค้ชคือผู้ช่วยให้ผู้รับการโค้ชกล้าๆคิด และค้นหาของดีและความเก่งที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้”

คุณจะยังบอกคำตอบเดิมไหมว่า “โหด” หรือ “ใจดี”

แล้วถ้าในที่สุดแล้วโค้ชยังมีบทบาทในการสนับสนุนให้ผู้รับการโค้ชได้ทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ เรียนรู้จากความถูกต้อง และยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดหล่ะ คุณยังให้คำตอบเดิมอีกไหม?

โค้ชไม่ได้มาเพื่อทำให้โค้ชชี่รัก แต่เรามาเพื่อฟัง พูด และสะท้อนความจริงที่อาจไม่เคยมีใครบอกเขา

ด้วยความปรารถนาที่จะให้เขาได้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

Executive Coach

Can you Really trust your Mom?

Becoming a Women

As a young woman coming into my own, I relied on my mother for all kinds of advice and direction. She was my firm and solid rock of authority for what I should do and my approach to things. 488 more words

"When was the last time you were excited about your life?"

When was the last time you were excited about your life? Are you physically healthy? Are your relationships healthy?

The pace of life can overwhelm us sometimes – especially when we don’t plan. 14 more words

Coachwell

ผู้นำรู้จักใช้เทคโนโลยีเป็น จริงหรือ?


จริงหรือที่บอกว่าใครๆก็ใช้รู้จักและใช้เทคโนโลยีเป็น!!!

Marshall Goldsmith กล่าวว่า Leader ต้องมี Developing Technological Savvy

คือมีความเข้าใจในเทคโนโลยีว่าสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของบุคลากร
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตด้วย

ดังนั้นผู้นำที่ทันสมัยจึงต้องขวนขวายหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จทั้งขณะนี้และระยะยาว
ผู้นำต้องสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และให้ความใส่ใจไปที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม productivity ในธุรกิจ

ดังนั้นแค่เข้าใจและใช้เป็นยังไม่พอ แต่ผู้นำต้องสามารถโฟกัสไปที่การเพิ่ม “ประสิทธิภาพ” ในธุรกิจ และมีผลต่อ “ความสำเร็จ” ด้วย

19 more words
Executive Coach