Tags » External Harddisk

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ

จัดทำโดย

นาย ภาณุวัฒน์ อินอ่อน รหัส 5640705122 หมู่เรียน บ.5612

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นำเสนอ นายชวลิต ยศสุนทร

External Harddisk

HITACHI Touro 1TB USB 3.0 External Harddisk

Hitachi Touro Mobile USB 3.0 Portable Hard Drive / 1TB สีดำ (5472655)

ราคา 2,200

External Harddisk