Tags » Facebook Api

Facebook API đã thay đổi tính năng "user_friends" khi có quá nhiều ứng dụng đã spam người dùng :(

Sự thay đổi này chắc chắn sẽ làm cho không ít các ứng dụng hiện nay gặp lỗi sau ngày 30/4/2015 khi không thể truy cập vào friend list của người dùng dữ liệu trả về không phải là list user nữa… 150 more words

Get Data On Facebook

Exception occured, code: 100 with message: Invalid appsecret_proof provided in the API argument

this is commons error for developer who work first time with facebook Apis, to fix this error just disable appsecret_proof using this static method : 37 more words

PHP