Tags » Favorite Poems

Cuddle Doon by Alexander Anderson

The bairnies cuddle doon at nicht,
 Wi’ muckle faucht an’ din—
“O, try and sleep, ye waukrife rogues,
 Your faither’s comin’ in”—
They never heed a word I speak; 276 more words

Favorite Poems

Պարոյր Սեւակ

  Ու ես հասկացայ կեանքում մի պարզ բան,   Որ պետք չէ խառնել անցեալն ու ներկան,  Որ պետք չէ սիրել խենթի պես ուժգին,    Պետք չէ նուիրուել այս կեանքում մէկին,        Ով իրականում չի էլ ըմբռնում,                            Թէ սէրն իսկական ինչպես է լինում                    Թէ ինչպէս կարող են քնքշորեն սիրել                Եւ անմնացորդ ինչպէս նուիրուել… “Սիրիր, որ  սիրուես” իզուր չէ ասուած                                Իզուր չի ասել ամենազոր Աստուած,                Որ քեզ սիրողից երես մի դարձնի          Կեանքը քեզ նոյն կերպ կը պատասխանի:  Երբ յետոյ սիրես էլ քեզ չեն սիրի,                      Երբ որ նուիրուես էլ չեն նուիրուի,                Երես կը դարձնեն նոյն հենց քեզ նման            Եւ խաբկանքներ քեզ միայն կը մնան:              Եւ այդ ժամանակ շատ ուշ կը լինի, Երբ որ իմանաս սէրն ինչ գոյն ունի…

․․․

Այդ ո՞վ է ասել՝ նորից են սիրում:
Նորի՛ց չեն սիրում, սիրում են կրկի՛ն…
Սիրում են միայն ու միայն մէկին…

․․․

Ես քեզ սիրել եմ, չեմ ատի եբէք:
Իսկական սերը չի կարող ատել:
Միայն կափսոսեմ, որ սիրել եմ քեզ Ես քեզ սիրել եմ, չեմ ատի երբէք:
Գուցէ քեզ նման շատ շատերը կան,
Գուցէ եւ դու ես նմանը միայն:
Եթէ քեզ նման մէկին հանդիպեմ,
Չեմ սիրի երբէք, ես հաստատ գիտեմ:
Շատ բարդ է կեանքը, գուցէ ինձ համար,
Առաուել բարդ է մարդն իր էութեամբ:
Ես քեզ չեմ ատի. ապրիր քեզ համար:
Թող չհանդիպես երբեք բարդութեան:
Ես քեզ սիրել եմ, չեմ ատի երբէք:
Իսկական սերը չի կարող ատել:
Ատում են միայն անզորութիւնից,
Կատաղութիւնից ու հիւանդ խանդից:
Պետք է հարմարուել, կեանքի հետ քայլել:
Պետք է այս կեանքում նոր էջեր բացել:
Նոր կեանքով ապրել, ծաղկել ու շնչել:
Եւ դաԺան ցաւը շատ խորը թաղել…

․․․

Եվ օդ է դարձալ, այս համատարած անտեր կարօտը:

․․․

Սիրոյ մէջ ամէն սկիզբ էլ միշտ տարբեր է. վերջն է նույնը, վերջն է նման:

Քո խակ սէրը և իմ հասուն տանջանքը, հանդիպեցին որպէս երկու ուղևոր:

․․․

Անկեղծ ասած` դու բնաւ էլ ա’յն չես եղել,
Ա’յն չես եղել, ինչ որ ես եմ կարծել երկար:

․․․

Հանուն գալիք վառ խարոյկի, ես պատրաստ եմ այսօր ծխալ… Հանուն վաղուայ ճշմարտութեան թող որ այսօր լինեմ սխալ…

Armenian

The Journey - Mary Oliver

One day you finally knew
what you had to do, and began,
though the voices around you
kept shouting
their bad advice–
though the whole house… 129 more words

Favorite Poems

The Buddha’s Last Instruction - Mary Oliver

“Make of yourself a light”
said the Buddha,
before he died.
I think of this every morning
as the east begins
to tear off its many clouds… 145 more words

Favorite Poems

Praying - Mary Oliver

It doesn’t have to be
the blue iris, it could be
weeds in a vacant lot, or a few
small stones; just
pay attention, then patch… 31 more words

Favorite Poems

Fall Song - Mary Oliver

Another year gone, leaving everywhere
its rich spiced residues: vines, leaves,

the uneaten fruits crumbling damply
in the shadows, unmattering back

from the particular island… 76 more words

Favorite Poems

Starlings in Winter - Mary Oliver

Chunky and noisy,
but with stars in their black feathers,
they spring from the telephone wire
and instantly

they are acrobats
in the freezing wind. 167 more words

Favorite Poems