Tags » Filezilla

Looking for exoplanets - Part 2

If I had to summarize this post, I would say: learning from mistakes.

These last few days I have been working on detecting an exoplanet transit. 828 more words

Astronomy

New Shavlik Patch (SCUPdates) Package Available – 8/24/2016

Shavlik.xml
——————
• QFILEZ3210 – FileZilla Client 3.21.0 – Low
• QFILEZ3210 – FileZilla Client 3.21.0 x64 – Low
• QMOZYH2320509 – MozyHome 2.32.0.509 – Low… 25 more words

Patch And Bulletin Information

New Shavlik Patch (SCUPdates) Package Available – 8/5/2016

Shavlik.xml
——————
• QFILEZ3201 – FileZilla Client 3.20.1 – Low
• QFILEZ3201 – FileZilla Client 3.20.1 x64 – Low
• QGD13128732758 – Google Drive 1.31.2755.2158 – Low… 47 more words

Patch And Bulletin Information

New Shavlik Patch (SCUPdates) Package Available – 7/29/2016

Shavlik.xml
——————
• QFILEZ3200 – FileZilla 3.20.0 – Low
• QFILEZ3200 – FileZilla 3.20.0 x64 – Low
• QGD13127552156 – Google Drive 1.31.2755.2156 – Low… 37 more words

Patch And Bulletin Information

Chmod là gì? Cách Chmod như thế nào?

CHMOD là gì ?

Chmod nghĩa là thiết lập quyền (xem, xóa …) trên file hay thư mục. Để phù hợp với cấu hình bảo mật của Hostvn, các bạn nên chmod theo chuẩn 644 với file, 755 với floder. 805 more words

Chmod