Tags » Financial Risk

S&P cuts China's debt rating over 'financial risks'

standard and Poor cut China’s FICO score today, warning that a delayed time of obligation development had raised “monetary and money related risks”. S&P, which minimized China’s obligation from AA-short to A or more, is the second significant FICO assessment organization to cut the Asian monster’s evaluating after Moody’s settled on a similar choice in May. 196 more words

Issuer debt service invoices: Make your process risk-free

By Eric Decker

Every day, global banks disburse hundreds of millions of dollars to investors directly or via the Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). The typical process involves manually matching the obligations of bond issuers with amounts due to their investors. 332 more words

Treasury & Securities

Why you don’t need to be an entrepreneur:

Click here to read more

สหกรณ์ออมทรัพย์​   ความเสี่ยงทั้งตรงและแฝงที่ควรได้รับการบริหารจัดการ

ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกเป็นอย่างไรก็ตาม สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง แต่เดิมมาขอบเขตการดำเนินงานจำกัดอยู่ในกลุ่มสมาชิกเท่านั้น แต่ในเวลานี้สหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่งทำธุรกรรมข้ามสถาบันเป็นเงินจำนวนสูง และลงทุนในตลาดทุนด้วย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวสหกรณ์นั้นๆ เอง   

ด้วยเหตุนี้ จึงสมควรรื้อวิธีการกำกับดูแลเสียใหม่ให้ทันกับการขยายธุรกรรม และพัฒนาการของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปมากนับแต่แรกมีการคิดตั้งสหกรณ์

ปี พ.ศ. 2554  เคยทำรายงานให้กับองค์กรระหว่างประเทศแห่งหนึ่ง เรื่องการพัฒนาภาคการเงิน การพัฒนาตลาดทุน เพื่อดูช่องว่างที่ควรมีการพัฒนา ข้อเสนอแนะที่กล่าวไว้สั้นๆ เรื่องหนึ่งคือ การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

“กระทรวงการคลังและผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินอื่นๆ ควรร่วมกันกำกับดูแลกิจกรรมด้านการลงทุนของกิจการต่างๆ ทุกประเภทที่รับเงินฝากจากประชาชนหรือสมาชิก”

“สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งนำเงินที่มีเหลือไปลงทุนในตลาดทุน การกำกับดูแลเพื่อให้เกิดการลงทุนที่รอบคอบระมัดระวัง และการประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ ควรเป็นงานของกระทรวงการคลัง มิใช่กระทรวงเกษตรฯ”

พระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนดว่า สหกรณ์คือคณะบุคคลที่ร่วมกับดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยสมาชิกช่วยกันและกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ทำกิจการบางอย่าง เช่น

•รับฝากเงินจากสมาชิกและจากสหกรณ์อื่น 

•ให้กู้ยืมแก่สมาชิกและแก่สหกรณ์อื่น  และนำเงินไปทำธุรกิจอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

•การบริหารเงินโดยการนำเงินไปฝากสหกรณ์อื่น ฝากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นที่จะสนับสนุนกิจการสหกรณ์ ซื้อหุ้น ธกส หรือสหกรณ์อื่นและกิจการอื่นที่จะให้ความสะดวกกับการดำเนินงานของสหกรณ์ และฝากหรือลงทุนอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์ฯ กำหนด

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน กรรมการที่รู้/เข้าใจ ด้านการเงิน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กระทรวงการคลัง) ผู้จัดการใหญ่ ธกส.  และประธานกรรมการ ธนาคารอิสลาม  (คนสุดท้ายนี้รู้สึกสะดุดว่า เพราะเหตุใด ทำไมจึงต้องเจาะจงว่าเป็นธนาคารอิสลาม แทนผู้แทนธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใด  แต่ไม่ได้สืบค้นความเป็นมาให้ละเอียด จึงมีเพียงข้อสังเกต)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์​ (ในกระทรวงเกษตรฯ) เป็นนายทะเบียน ทำหน้าที่รับจดและเพิกถอนใบอนุญาต กำหนดระบบบัญชีสหกรณ์ ตั้งผู้ตรวจการ และตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์คือ

๑. ปกติสหกรณ์ออมทรัพย์มักตั้งขึ้นตามองค์กรต่างๆ และใช้ชื่อองค์กรนั้นๆ ต่อท้าย เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ในมหาวิทยาลัย ก็ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยนั้นๆ ต่อท้าย เป็นต้น หลายคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้จริงจังอาจจะไม่รู้ว่าสหกรณ์เป็นนิติบุคคลต่างหาก ไม่เกี่ยวข้องกับตัวมหาวิทยาลัยโดยตรง ส่วนที่เกี่ยวกันก็คือสมาชิกเป็นพนักงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ในฐานะปัจเจกบุคคล

๒. ฝ่ายบริหารของหลายองค์กรไม่สอดส่องดูแลสหกรณ์ที่ใช้นามของตนต่อท้าย เพราะถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างหาก โดยลืมไปว่าเมื่อเกิดปัญหาใดขึ้นมากับสหกรณ์​ ชื่อเสียงของสถาบันอาจจะถูกพาดพิงให้เสื่อมเสียไปด้วย  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (reputation risk) ทำให้หลายองค์กรให้ฝ่ายบริหารระดับสูงของตนเข้าไปเป็นประธานสหกรณ์  แต่ก็มีองค์กรจำนวนมากที่ไม่เห็นความสำคัญของความเสี่ยงนี้ หรือยอมตามฝ่ายบริหารสหกรณ์ที่ไม่ยอมให้เข้าไปดูแลใกล้ชิด   

๓. เคยได้ยินคนรู้จักบางรายที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์เล่าว่า เขาฝากเงินกับสหกรณ์เพราะได้ดอกเบี้ยดี โดยฝากผ่านเพื่อนหรือญาติที่เป็นสมาชิก แสดงว่าสหกรณ์ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์โดยอ้อมอีกจำนวนหนึ่ง

๔. สหกรณ์หลายแห่งรับเงินฝากโดยให้ดอกเบี้ยสูง ทั้งๆ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องระดมเงินฝากมาเพื่อปล่อยกู้แก่สมาชิก (เพราะความต้องการสินเชื่อในหมู่สมาชิกมีน้อยมาก)  ถ้าเป็นการบริหารจัดการที่เหมาะสมแบบสถาบันการเงิน เมื่อไม่มีทางให้สินเชื่อก็ควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง แต่สหกรณ์มักไม่ทำเช่นนั้น

๕. สหกรณ์หลายแห่งนำเงินไปฝากสหกรณ์อื่นที่ขาดเงินเพราะมีสมาชิกผู้ต้องการกู้มากกว่าผู้ออม โดยในหลายๆ กรณีไม่ได้วิเคราะห์หรือไม่มีความรู้พอจะวิเคราะห์สถานะความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ที่ตนนำเงินไปฝากหรือไปลงทุน อีกทั้งไม่ได้คิดว่าเป็นการทำงานที่เกินหน้าที่โดยไม่จำเป็น ทางที่ปลอดภัยและตรงกว่าคือทำตามข้อ ๔. ข้างต้น

๖. การลงทุนในตลาดทุน เช่น ซื้อหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยเลย โดยที่คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์นั้นๆ ไม่ได้มีวุฒิหรือประสบการณ์ที่เพียงพอในด้านการบริหารจัดการเงินของผู้อื่น นับว่าหลุดลอดตาข่ายการกำกับดูแลของหน่วยงานด้านตลาดทุนไป  หุ้นกู้บางชื่อที่สหกรณ์ซื้อ และฝ่ายบริหารยืนยันว่ามั่นคงมาก ในฐานะผู้เคยบริหารเงินทุนมาก่อนขอสรุปว่าฝ่ายบริหารไม่เข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้นั้นๆ

๗. สมาชิกปัจจุบันที่มีเงินอยู่ในสหกรณ์ไม่ได้สนใจกับการบริหารกิจการสหกรณ์ตามหน้าที่ที่ตนต้องทำ และมักมองแค่ว่าได้ดอกเบี้ยงามก็พอใจแล้ว ไม่ได้สงสัยว่าสหกรณ์หาเงินอย่างไรเพื่อมาจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก  คุณวุฒิและวัยวุฒิของคณะกรรมการสหกรณ์บางแห่งจึงน่ากังวล คือไม่มีกรรมการที่รู้เรื่องการเงินอย่างถ่องแท้ และหลายแห่งหลายคนก็มีวัยเกินเกษียณไปนานแล้ว 

๘. อธิบดีที่กำกับดูแลสหกรณ์ในกระทรวงเกษตรฯ  น่าจะถนัดด้านการเกษตรและการส่งเสริมมากกว่าการตรวจสอบบัญชีและการวิเคราะห์และกำกับด้านความเสี่ยงที่สืบเนื่องจากการเงินและการลงทุน การกำกับจึงอาจจะไม่ตรงประเด็น และประเมินความเสี่ยงได้ไม่ดีเท่าองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับสถาบันการเงินโดยตรงที่ได้สร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านนี้เอาไว้มากแล้ว

ในฐานะที่เคยเป็นผู้กำกับธนาคารพาณิชย์ และเคยเป็นผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ มาก่อน เป็นกังวลมากกับสถานะการณ์นี้ ยิ่งเมื่อดอกเบี้ยต่ำแต่สหกรณ์คงดอกเบี้ยสูงเอาไว้ และโตเอาๆ  ความเสี่ยงต่อระบบก็ยิ่งสูง  เพราะ กิจการใดที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากสูงๆ ทั้งๆ ที่ปล่อยสินเชื่อไม่ได้ แปลว่ารายได้จากการให้สินเชื่อกับสมาชิกของตนเองไม่พอกับรายจ่ายที่จะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากที่ได้รับมา   เมื่อไม่ลดดอกเบี้ยเพื่อไล่เงินฝาก ก็ต้องดิ้นรนหารายได้จากทางอื่นมาจ่ายดอกเบี้ย การดิ้นรนแบบนั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจที่ตนไม่รู้จัก  สหกรณ์ไม่น่าจะระดมเงินฝากจากสมาชิกให้มากขึ้น ในเมื่อสมาชิกไม่ได้ต้องการกู้เงิน  การนำเงินฝากที่เหลือไปฝากสหกรณ์อื่นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในระบบ เพราะถ้าสหกรณ์แห่งหนึ่งเกิดปัญหา ก็จะกระทบกันเป็นลูกคลื่น ยิ่งถ้าสมาชิกตัดสินใจลดเงินฝากในสหกรณ์ลงพร้อมๆ กัน สงสัยว่าสหกรณ์แต่ละแห่ง และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเผชิญกับปัญหาอย่างไร (ทั้งนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องทุจริตใดๆ ในองค์กร ซึ่งเป็นปัญหาต่างหากจากเรื่องการบริหารจัดการการเงินที่เหมาะสม)

นี่คือท่ีมาของการเสนอให้กระทรวงการคลังเข้าไปร่วมกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในด้านการเงิน บัญชี และการลงทุน  เพื่อป้องกันไม่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กลายเป็นระเบิดเวลาทางการเงินลูกใหม่สำหรับผู้ออมเงินในสถาบันการเงินประเภทนี้

นวพร เรืองสกุล  8 พฤษภาคม 2560

 

นวพร เรืองสกุล

Three Risks Small Businesses face and how to combat them

Any new business there is an element of risk involved. After all, taking the plunge and setting up on your own is a huge step and one that should be taken seriously. 793 more words

Best Practices

In the UK, 2017-2018 Priorities for Financial Services Firms Published

By Bernadine Reese, Managing Director
Risk and Compliance, UK

 

The UK Financial Conduct Authority (FCA) has issued its annual business plan for fiscal year 2017-2018. The FCA is the conduct regulator for 56,000 financial services firms and financial markets in the UK and the prudential regulator for over 18,000 of those firms. 260 more words

Regulatory Compliance