1. SHCOMP Index (2324.29, -0.98% DTD, +2.43% YTD, T/O 125.4mio)
2. SHSZ300 Index (2619.48, -1.16% DTD, +3.83% YTD, T/O 95mio)
3. USDCNY (6.2213, +0.05% DTD, -0.15% YTD) 49 more words