Tags » God-centered

Prayer that the Children of God must Enjoy

John 20:30 – 31

30 And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book: 31 But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that by believing ye might have life through his name. 355 more words

Christian Living

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 2

What is ‘election’?

‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa

‘b. Sự chọn lựa xác quyết cho tín hữu về sự bảo đảm đời đời của mình, và cất đi mọi lý do khiến họ sợ hãi và nản lòng. 185 more words

Thinking Biblically

Success, Failure, and Grace—Part 3

“So when the business folds, the relationship falls apart, or your parenting blueprints don’t work, you can grieve the failure but not be undone by it. 50 more words

Grace

Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 2

Sự nên thánh là gì?

Chi tiết:

  • Còn Hơn Là Một Cuốn Sách Luật Lệ
  • Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện
  • Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân…
  • 72 more words
Thinking Biblically

Success, Failure, and Grace—Part 2

“How we define failure, and the failures we most fear, reveal what we are building our identity on. They show that we are looking to something other than God’s love and acceptance in Christ to give legitimacy and purpose to our lives.” 21 more words

Grace

Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 1

‘Vì vậy, tôi đã học được rằng Cơ Đốc Nhân cần phải nghe phúc âm suốt cả cuộc đời, vì phúc âm đó tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng sự chấp nhận của chúng ta ngày này sang ngày khác được Đức Chúa Cha chấp nhận không phải dựa vào những gì chúng ta làm cho Đức Chúa Trời, nhưng dựa vào những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta trong đời sống vô tội và và sự chết mang tội lỗi của Ngài. 191 more words

Thinking Biblically

Success, Failure, and Grace—Part 1

“So when we fail, we need not be shaken at the core. The gospel says more about us than our failures do. The verdict God speaks over us trumps every other verdict spoken over us by our voices or the voices of others. 76 more words

Grace