Tags » God-centered

Always perky

I know it’s been quite awhile since I wrote anything. Unfortunately, work has taken a lot more effort than I once thought it would (joys of first year teaching). 399 more words

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi--3

Ý chí tự do của con người

‘Chúng ta hãy xem liệu ý chí tự do của con người gây mâu thuẫn hay làm sáng tỏ sự thảo luận về sự cứu rỗi. 380 more words

Thinking Biblically

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời—3

‘Mục tiêu của công tác truyền giáo là đem muôn dân đến sự vui mừng về tính cao cả của Đức Chúa Trời. “Đức Giê-hô-va cai trị: đất hãy… 94 more words

God Centered

1 Peter 4-8 Love is a powerful change agent.

1 Peter 4:8
“Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.”

So, I guess if I can’t stop sinning, just love and everything’ll be alright. 239 more words

Christ

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi--1

Does John 3:16 prove Calvinism wrong?

‘Thông điệp của câu 16 cho sự rõ ràng về một người phải bị treo lên. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, hầu cho ai tin Ngài thì sẽ được sự sống đời đời. 241 more words

God Centered

Confirm your election

2 Peter 1:10 “Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities you will never fall.” 78 more words

Thinking Biblically

Pray Boldly to a Sovereign God

1 John 3:22 “and whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him.”

I John 3:22:

22 và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được đều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. 6 more words

God Centered