Tags » God-centered

Sweet Simplicity of Clare of Assisi

Matterofprayer: A Year of Everyday Prayers – Wednesday, March 22, 2017

Sweet Simplicity of Clare of Assisi

When I read about saints of the Church, I often feel so inadequate. 326 more words

Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ…part 2

(“Elements of a Christ-Centered Marriage”)

‘Hôn nhân là việc khó khăn. Hôn nhân không phải là công việc với 40 hoặc 50 giờ mỗi tuần nhưng đó là công việc với 168 giờ trong một tuần, 365 ngày trong một năm và “chỉ có sự chết mới phân rẽ chúng ta”. 287 more words

Thinking Biblically

Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ...part 1

(“Elements of a Christ-Centered Marriage”)

‘1. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm đòi hỏi sự tận hiến cho Chúa….

‘2. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm được nhìn thấy qua sự phục vụ lẫn nhau…. 155 more words

Thinking Biblically

Appreciate Little Things in Life

Hebrews 13:5

conversation without covetousness; content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.

To be contented sometimes just seems so hard to achieve. 506 more words

Self Reflection

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 3

What is ‘election’?

‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa

‘Sự lựa chọn thúc đẩy tín hữu nỗ lực sống đạo đức, không hề chấp nhận sự buông tuồng ( 123 more words

Thinking Biblically

Knowing the Lord

“Let him who boasts boast in this, that he understands and knows me, that I am the LORD who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth.

203 more words
God