Tags » God-centered

What is the goal of missions?

Chase Bowers & Scott Zeller have a helpful article:

“Previously I’d assumed the goal of missions is the practice of missions: evangelism, church planting, and so on…. 31 more words

God Centered

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi--7

‘Lời chứng về ân điển của Đức Chúa Trời

‘Trong thần học cải chánh hay phái Calvin sâu sắc hơn năm điểm như người ta thường biết đến, thật hữu ích để trình bày những điểm này tại đây, thứ nhất theo hình thức lời chứng thực tế, và chúng cũng khách quan rõ ràng qua các nhiều thế kỷ: 596 more words

God Centered

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi--6

‘Như vậy chúng ta rõ ràng từ đầu rằng nhà truyền giáo Spurgeon là một người theo Calvin, có rất nhiều bằng chứng:

  • ‘“Tôi có ý kiến riêng của mình rằng không có gì bằng việc giảng Đấng Christ và việc bị đóng đinh của Ngài trừ phi chúng ta giảng điều mà thời nay gọi là thuyết Calvin.
  • 294 more words
God Centered

TULIP & GOSPEL

I recently came across an interesting suggestion. Read here and see what you think:

“So, what is the suggested acronym?  G.O.S.P.E.L.  What better way to make reference to the Doctrines of Grace?   282 more words

Thinking Biblically

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi--5

Charles Spurgeon đã đi theo thuyết Calvin mà chúng ta sẽ bàn đến ở đây. Ông nói: “Đối với tôi, Calvin cho rằng cương vị của Đức Chúa Trời đời đời là ở đầu của mọi sự. 153 more words

Thinking Biblically

Arminianism by the wholesale: Danger

Spurgeon says in a sermon that no greater religion could be invented than Christianity. He also dares his reader to come up with an example. The elect, he says, cannot ultimately be deceived. 232 more words

Thinking Biblically

Promises and Sovereignty

“…God’s promises are only as good as the extent of his sovereignty.”

-Paul D. Tripp, New Morning Mercies, March 23

God's Power