Tags » Good Quote

Good Quote #2

God, in His infinite wisdom
Did not make me very wise
So when my actions are stupid
They hardly take God by surprise

Langston Hughes

Poetic Pretext

Tranh giới đạo đức trong khoa học và nhân văn

Lý giải cho việc tại sao gần đây Trump ngập tràn trên các newsfeed. Trí thông minh nhân tạo, hay bất kì phát minh nào về khoa học, khi đứng trước các giá trị của nhân văn thì luôn gặp phải rất nhiều mâu thuẫn. 613 more words

Good Quote

Smokables - Here

You’re still here. After all this, and after all that, you are still here. Living and breathing.

Past The Moon

BELIEVE IN YOURSELF THAT YOU CAN MAKE IN LIFE NO MATTER THE SITUATION.

GOOD QUOTE

Good life quote

Hello. I will show you one very good and true life quote. Yes.. It’s right!

Life