Tags » Hadiths

Religious Tolerance and Some False Hadiths

I watched a video one of David Wood’s Youtube videos recently that outraged me considerably. He showed a film clip of PISSI forcing Yazidis to convert to their religion of Pseudo-Islam. 2,283 more words

Islam

Those Hearsay Hadiths

Something that I think has been fueling the fire for Pseudo-Islamic extremism is all of those collections of hadiths — short stories containing alleged sayings and deeds of Muhammad. 695 more words

Islam

FALALAR TAIMAKO DA NEMAN ILIMI DAGA BAKIN DA BAYA KARYA (SAW) 

​An karbo daga Abu hurairata (R.A) daga Annabi yace, wanda duk ya kuɓutar wa mumini wani bakin ciki daga bakin cikin duniya to Allah zai kautar da masa da wani bakin ciki daga bakin cikin irin bakin kiyama duk wanda ya kawo sauki ga wanda yake cikin tsanani, Allah zai kawo masa sauki a duniya da lahira, wanda ya suturce musulmi to Allah zai yi masa sutura a duniya da lahira, lallai Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawan ya kasance mai taimakon dan uwansa musulmi, wanda duk ya kama wani tafarki yana neman ilmi a wannan tafarkin Allah zai saukaka masa hanyar shiga aljanna. 797 more words

Hadiths

Critiquing the Core Islamic Tradition: Building a New Tradition on an Ephemeral Foundation of Conjectures [Hadith 4 of 5]

I have already posted this video and discussed the range of arguments about the age of Aisha (may Allah be pleased with her), here. This post (below), however, focusses on a very interesting discussion that took place during the question and answer session regarding the centrality of hadiths in the Islamic tradition. 930 more words

Islam

KANA SON KASUWANCIN KA YA BUNKASA?

FALALAR KASUWACNI DA KWADAITARWA AKANSA
Kasuwanci wata hanya ce budaddiya da kaso mai yawa na mutanen duniya kan rayu a karkashinta, tun zamanin baya, zamanin kafuwar duniya kasuwanci ke jan zare ta hanyar rayuwar bayin Allah akan haka. 439 more words

Hadiths

Deen over Dunya.

The world we live in is a paradise for the disbelievers and a prison for the believers.’ Thus, many out of the whole will not be having a pleasant or a perfect life in this world. 1,100 more words

Everyone