Tags » Highway To Hell

Highway or Stairway

 Weekly Sabbath Survey

Highway or Stairway —  8-27-2016

Here is the U.S. we have words or sayings to describe how we live. One is “Life in the Fast Lane.” It’s an auto driving reference that speaks to our hurried lifestyle. 847 more words

Spirituality

Analysis: AC/DC’s “Highway To Hell”

Back in the early 80’s, I was in a band that was signed to a record label run by Michael Browning, who had for many years been the manager of AC/DC. 2,791 more words

Analysis

AC/DC- Highway to hell

Highway To Hell

Ճանապարհ դեպի դժոխք

Livin’ easy, livin’ free Ապրում եմ հեշտ, ապրում ազատ, Season ticket on a one way ride Կյանքը տոմս է առանց վերադարձ, Askin’ nothin’, leave me be, Ոչինչ չեմ խնդրում, թող ինձ, Takin’ everythin’ in my stride․ Ես ընդունում եմ ամեն մի քայլս։ Don’t need reason, don’t need rhyme Պետք չէ ինձ նպատակ ու իմաստ, Ain’t nothin’ that I’d rather do Չկա ոչինչ, որ կնախընտրեի Goin’ down, party time, Հանգստին, խնջույքներին, My friends are gonna be there too Ընկերներս նույնպես այնտեղ կլինեն․․․ I’m on the highway to hell, Դեպի դժոխք ճանապարհին եմ, On the highway to hell! 147 more words
AC/DC

REJECTED FOR CONTENT 4: HIGHWAY TO HELL

REJECTED FOR CONTENT 4: HIGHWAY TO HELL

Between writing, editing, all the usual day to day shit I do, running WetWorks and maintaining a presence across a variety of platforms, it would be fair to say this poor old WordPress site has been immensely neglected. 520 more words

Death Metal review

By Paul Downey

For those of us old enough remember, we were told metal was the music of the devil – but in Chris McInroy’s Death Metal this actually happens. 152 more words

Saint Bernard warned us

Back in 1150 Saint Bernard of Clairvaux Abbey described the path to hell.  Our English version of his aphorism is; “The road to hell is paved with good intentions.”  A lot of folks are confident they know what is right and wrong.  294 more words

Culture