Tags » Highway To Hell

AC/DC- Highway to hell

Highway To Hell

Ճանապարհ դեպի դժոխք

Livin’ easy, livin’ free Ապրում եմ հեշտ, ապրում ազատ, Season ticket on a one way ride Կյանքը տոմս է առանց վերադարձ, Askin’ nothin’, leave me be, Ոչինչ չեմ խնդրում, թող ինձ, Takin’ everythin’ in my stride․ Ես ընդունում եմ ամեն մի քայլս։ Don’t need reason, don’t need rhyme Պետք չէ ինձ նպատակ ու իմաստ, Ain’t nothin’ that I’d rather do Չկա ոչինչ, որ կնախընտրեի Goin’ down, party time, Հանգստին, խնջույքներին, My friends are gonna be there too Ընկերներս նույնպես այնտեղ կլինեն․․․ I’m on the highway to hell, Դեպի դժոխք ճանապարհին եմ, On the highway to hell! 147 more words
AC/DC

REJECTED FOR CONTENT 4: HIGHWAY TO HELL

REJECTED FOR CONTENT 4: HIGHWAY TO HELL

Between writing, editing, all the usual day to day shit I do, running WetWorks and maintaining a presence across a variety of platforms, it would be fair to say this poor old WordPress site has been immensely neglected. 520 more words

Death Metal review

By Paul Downey

For those of us old enough remember, we were told metal was the music of the devil – but in Chris McInroy’s Death Metal this actually happens. 152 more words

Saint Bernard warned us

Back in 1150 Saint Bernard of Clairvaux Abbey described the path to hell.  Our English version of his aphorism is; “The road to hell is paved with good intentions.”  A lot of folks are confident they know what is right and wrong.  294 more words

Culture

Highway To HEll.

There are 7 deadly sins you know:-
Gluttony
Greed
Lust
Wrath
Pride
Sloth,
and Envy.
I have committed all 6.

GREED

I have Greed for more and more fame and more Love. 251 more words

Fiction

#UpdatedCard: HOPE (@HOPEwrestling) "Highway To HELL" *New Match Added*

HOPE Wrestling presents “Highway To Hell” at Esquires, Bedford on July 2nd.

HOPE have announced that Ashley Dunn will face “Filthy” Chris Walker in singles action at “Highway To HELL”. 35 more words

HOPE Wrestling

AC/DC - Riff Raff

Two weekends ago I finally ticked off one of the last bands on my ‘bucket list’. No-one knew how Axl Rose would handle the gig but it was glorious, hard-hitting, fun-times rock ‘n’ roll, filling the Olympic Stadium with easy abandon. 38 more words

Track Of The Day