Tags » Hindu Scriptures

1000 names of Shiva (according to Shivapurana)

Siva, Hara, Mrida, Rudra, Pushkara, Pushpalochana, Arthigamya, Sadachara, Sharva, Shambhu, Maheshvara, Chandrapida, Chandramouli, Vishva, Vishvamareshvara, Vedantasarasandoha, Kapali, Nilalohita, Dhyanadhara, Aparicchedya, Gauribharata, Ganeshvara, Ashtamurti, Vishvamurti, Trivargasvargasadhana, Jnanagamya, Dridaprajna, Devadeva, Trilochana, Vamadeva, Mahadeva, Patu, Parivrida, Drida, Vishvarupa, Virupaksha, Vagisha, Shuchisattama, Sarvapramanasamvadi, Vrishanka, Vrishavahana, Isha, Pinaki, Khatvanga, Chitravesha, Chirantana, Tamohara, Mahayogi, Gupta, Brahma, Dhurjati, Kalakala, Krittivasah, Subhaga, Pranavatmaka, Unnadhra, Purusha, Jushya, Durvasa, Purashasana, Divyayudha, Skandaguru, Parameshthi, Paratpara, Anadimadhyanidhana, Girisha, Girijadhava, Kuverabandhu, Shrikantha, Lokavarnottama, Mridu, Samadhivedya, Kodandi, Nilakantha, Parashvadhi, Vishalaksha, Mrigavyadha, Suresha, Suryatapana, Dharmadhama, Kshamakshetra, Bhagavana, Bhaganetrabhida, Ugra, Pashupati, Tarkshya, Priyabhakta, Parantapa, Datta, Dayakara, Daksha, Karmandi, Kamashasana, Shmashananilaya, Suksha, Shmashanastha, Maheshvara, Lokakarta, Mrigapati, Mahakarta, Mahaushadhi, Uttara, Gopati, Gopta, Jnanagamya, Puratana, Niti, Suniti, Shuddhatma, Soma, Somarata, Sukhi, Somapa, Amritapa, Sunya, Mahatejah, Mahadyuti, Tejomaya, Amritamaya, Annamaya, Sudhapati, Ajatashatru, Aloka, Sambhavya, Havyavahana, Lokakara, Vedakara, Sutrakara, Sanatana, Maharishi, Kapilacharya, Vishvadipti, Vilochana, Pinakapani, Bhudeva, Svastida, Svastikrita, Sudhi, Dhatridhama, Dhamakara, Sarvaga, Sarvagochara, Brahmasrika, Vishvasrika, Sarga, Karnikara, Priya, Kavi, Shakha, Vishakha, Goshakha, Siva, Bhishaka, Anuttama, Gangaplavodaka, Bhavya, Pushkala, Sthapati, Sthira, Vijitatma, Vishayatma, Bhutavahana, Sarathi, Sagana, Ganakaya, Sukirti, Chinnasamshaya, Kamadeva, Kamapala, Bhasmoddhulita-vigraha, Bhasmapriya, Bhasmashayi, Kami, Kanta, Kritagama, Samavarta, Nivritatma, Dharmapunja, Sadashiva, Akalmasha, Chaturvahu, Durvasa, Durasada, Durlabha, Durgama, Durga, Sarvayudhavisharada, Adhyatmayoganilaya, Sutantu, Tantuvardhana, Shubhanga, Lokasaranga, Jagadisha, Janardana, Bhasmashuddhikara, Meru, Ojasvi, Shuddhavigraha, Asadhya, Sadhusadhya, Bhrityamarkatarupadhrika, Hiranyareta, Purana, Ripujivahara, Bala, Mahahrada, Mahagarta, Vyali, Siddhavrindaravandita, Vyaghracharmambara, Mahabhuta, Mahanidhi, Amritasha, Amritavapu, Panchajanya, Prabhanjana, Panchavimshatitattvastha, Parijata, Paravara, Sulabha, Suvrata, Shura, Brahmavedanidhi, Nidhi, Varnashramaguru, Varni, Shatrujita, Shatrutapana, Ashrama, Kshapana, Kshama, Jnanavana, Achaleshvara, Pramanabhuta, Durjneya, Suparna, Vayuvahana, Dhanurdhara, Dhanurveda, Gunarishi, Gunakara, Satyasatyapara, Dina, Dharmaga, Ananda, Dharmasadhana, Anantadrishti, Danda, Damayita, Dama, Abhivadya, Mahamaya, Vishvakarma, Visharada, Vitaraga, Vinitatma, Tapasvi, Bhutabhavana, Unmattavesha, Pracchanna, Jitakama, Ajitapriya, Kalyanaprakriti, Kalpa, Sarvalokaprajapati, Tarasvi, Tavaka, Dhimana, Pradhanaprabhu, Avyaya, Lokapala, Antarhitatma, Kalpadi, Kamalakshana, Vedashastrarthatattvajna, Aniyama, Niyatashraya, Chandra, Surya, Shani, Ketu, Varanga, Vidrumacchavi, Bhaktivashya, Anagha, Parabrahmamrigavanarpana, Adri, Adryalaya, Kanta, Paramatma, Jagadguru, Sarvakarmalaya, Tushta, Mangalya, Mangalavrita, Mahatapa, Drighatapa, Sthavishtha, Sthavira, Dhruva, Aha, Samvatsara, Vyapti, Pramana, Paramatapa, Samvatsarakara, Mantrapratyayakara, Sarvadarshana, Aja, Sarveshvara, Siddha, Mahareta, Mahabala, Yogi, Yogya, Siddhi, Mahateja, Sarvadi, Agraha, Vasu, Vasumana, Satya, Sarvapapahara, Sukirti, Shobhana, Shrimana, Avanmanasagochara, Amritashashvata, Shanta, Vanahasta, Pratapavana, Kamandalundhara, Dhanvi, Vedanga, Vedavita, Muni, Bhrajishnu, Bhojana, Bhokta, Lokanatha, Duradhara, Atindriya, Mahamaya, Sarvavasa, Chatushpatha, Kalayogi, Mahanada, Mahatsaha, Mahabala, Mahabuddhi, Mahavirya, Bhutachari, Purandara, Nishachara, Pretachari, Mahashakti, Mahadyuti, Ahirdeshyavapu, Shrimana, Sarvacharyamanogati, Vahushruta, Niyatatma, Dhruva, Adhruva, Sarvashaska, Ojastejodyutidhara, Nartaka, Nrityapriya, Nrityanitya, Prakashatma, Prakashaka, Spashtakshara, Budha, Mantra, Samana, Sarasamplava, Yugadikrida, Yugavarta, Gambhira, Vrishavahana, Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shalabha, Sharabha, Dhanu, Tirtharupa, Tirthanama, Tirthadrishya, Stuta, Arthada, Apamnidhi, Adhishthana, Vijaya, Jayakalavita, Pratishthita, Pramanajna, Hiranyakavacha, Hari, Vimlochana, Suragana, Vidyesha, Vindusamshraya, Balarupa, Vikarta, Balaunmatta, Gahana, Guha, Karana, Karta, Sarvabandhavimochana, Vyavasaya, Vyavasthana, Sthanada, Jagadadija, Garuda, Lalita, Abheda, Bhavatmatmasamsthita, Vireshvara, Virabhadra, Virasanavidhi, Virata, Virachudamani, Vetta, Tivrananda, Nadidhara, Ajnadhara, Trishuli, Shipivishta, Sivalaya, Balakhilya, Mahachapa, Tigmamshu, Badhira, Khaga, Adhirama, Susharana, Subrahmanya, Sudhapati, Maghavana, Kushika, Gaumana, Virama, Sarvasadhana, Lalataksha, Vishvadeha, Sara, Samsarachakrabhrita, Amoghadanda, Madhyastha, Hiranya, Brahmavarchasi, Paramartha, Para, Mayi, Shambara, Vyaghralochana, Ruchi, Virinchi, Svarbandhu, Vachaspati, Aharpati, Ravi, Virochana, Skanda, Shasta, Vaivasvata, Yama, Yukti, Unnatakirti, Sanuraga, Paranjaya, Kailashadhipati, Kanta, Savita, Ravilochana, Vidvattama, Vitabhaya, Vishvabharata, Anivarita, Nitya, Niyatakalyana, Punyashravanakirtana, Durashrava, Vishvasaha, Dhyeya, Duhsvapnanashana, Uttarana, Dushkritiha, Vijneya, Duhsaha, Bhava, Anadi, Bhurbhuvakshi, Kiriti, Ruchirangada, Janana, Janajanmadi, Pritimana, Nitimana, Dhava, Vasishtha, Kashyapa, Bhanu, Bhima, Bhimaparakrama, Pranava, Satpatchachara, Mahakasha, Mahaghana, Janmadhipa, Mahadeva, Sakalagamaparaga, Tattva, Tattavit, Ekatma, Vibhu, Vishvavibhushana, Rishi, Brahmana, Aishvaryajanmamrityujaratiga, Panchayajnasamutpatti, Vishvesha, Vimalodaya, Atmayoni, Anadyanta, Vatsala, Bhaktalokadhrika, Gayatrivallabha, Pramshu, Vishvavasa, Prabhakara, Shishu, Girirata, Samrata, Sushena, Surashatruha, Amogha, Arishtanemi, Kumuda, Vigatajvara, Svayamjyoti, Tanujyoti, Achanchala, Atmajyoti, Pingala, Kapilashmashru, Bhalanetra, Trayitanu, Jnanaskandamahaniti, Vishvutpatti, Upaplava, Bhaga, Vivasvana, Aditya, Yogapara, Divaspati, Kalyanagunanama, Papaha, Punyadarshana, Udarakirti, Udyogi, Sadyogi, Sadasanmaya, Nakshatramali, Nakesha, Svadhishthanapadashraya, Pavitra, Papahari, Manipura, Nabhogati, Hrit, Pundarikasina, Shatru, Shranta, Vrishakapi, Ushna, Grihapati, Krishna, Paramartha, Anarthanashana, Adharmashatru, Ajneya, Purohita, Purushrita, Brahmagarbha, Vrihadgarbha, Dharmadhenu, Dhanagama, Jagaddhitaishi, Sugata, Kumara, Kushalagama, Hiranyavarna, Jyotishmana, Nanabhutarata, Dhvani, Araga, Niyamadhyaksha, Vishvamitra, Dhaneshvara, Brahmajyoti, Vasudhama, Mahajyotianuttama, Matamaha, Matarishva, Nabhasvana, Nagaharadhrika, Pulastya, Pulaha, Agastya, Jatukarnya, Parashara, Niravarananirvara, Vairanchya, Vishtarashrava, Atmabhu, Aniruddha, Atri, Jnanamurti, Mahayasha, Lokaviragrani, Vira, Chanda, Satyaparakrama, Vyalakalpa, Mahakalpa, Kalpavriksha, Kaladhara, Alankarishnu, Achala, Ruchishnu, Vikramonnata, Ayuhshabdapati, Vegi, Plavana, Shikhisarathi, Asamsrishta, Atithi, Shatrupreamathi, Padapashana, Vasushrava, Pratapa, Havyavaha, Vishvabhojana, Japaya, Jaradishamana, Lohitatma, Tanunapata, Vrihadashva, Nabhoyoni, Supratika, Tamasraha, Nidagha, Tapana, Megha, Svaksha, Parapuranjaya, Sukhanila, Sunishpanna, Surabhi, Shishiratmaka, Vasanta, Madhava, Grishma, Nabhasya, Vijavahana, Angira, Guru, Atreya, Vimala, Vishvavahana, Pavana, Sumati, Vidvana, Travidya, Naravahana, Manobuddhi, Ahamkara, Kshetrajna, Kshetrapalaka, Jamadagni, Balanidhi, Vigala, Vishvagalava, Aghora, Anuttara, Yajna, Shreya, Nihshreyahpatha, Shaila, Gaganakundabha, Danavari, Arindama, Rajanijanaka, Charuvishaiya, Lokakalpadhrika, Chaturveda, Chaturbhava, Chatura, Chaturapriya, Amlaya, Samamlaya, Tirthavedashivalaya, Vahurupa, Maharupa, Sarvarupa, Charachara, Nyayanirmayaka, Nyayi, Nyayagamya, Nirantara, Sahasramariddha, Devendra, Sarvashastraprabhanjana, Munda, Virupa, Vikranta, Dandi, Danta, Gunottama, Pingalaksha, Janadhyaksha, Nilagriva, Niramaya, Sahasravahu, Sarvesha, Sharanya, Sarvalokadhrika, Padmasana, Paramjyoti, Parampara, Paramsala, Padmagarbha, Mahagarbha, Vishvagarbha, Vichakshana, Characharajna, Varada, Varesha, Mahabala, Devasuraguru, Deva, Devasuramahashraya, Devadideva, Devagni, Devagnisukhada, Prabhu, Devasureshvara, Divya, Devasuramaheshvara, Devadevamaya, Achintya, Devadevatmasambhava, Sadyoni, Asuravyaghra, Devasimha, Divakara, Vibudhagravara, Shreshtha, Sarvadevottamottama, Sivajnanarata, Shrimana, Shikhi-shriparvatapriya, Vajrahasta, Siddhakhadgi, Narasimhanipatana, Brahmachari, Lokachari, Dharmachari, Dhanadhipa, Nandi, Nandishvara, Ananta, Nagnavratadhara, Shuchi, Lingadhyaksha, Suradhyaksha, Yogadhyaksha, Yugavaha, Svadharma, Svargata, Svargakhara, Svaramayasvana, Vanadhyaksha, Vijakarta, Dharmakrita, Dharmasambhava, Dambha, Alobha, Arthavita, Shambhu, Sarvabhutamaheshvara, Shmashananilaya, Tryksha, Setu, Apratimakriti, Lokottaras-putaloka, Trymbaka, Nagabhushana, Andhakari, Makhadveshi, Vishnukandharapatana, Hinadosha, Akshayaguna, Dakshari, Pushadantabhit, Dhurjati, Khandaparashu, Sakala, Nishkala, Anagha, Akala, Sakaladhara, Pandurabha, Mrida, Nata, Purna, Purayita, Punya, Sukumara, Sulochana, Samagayapriya, Akrura, Punyakirti, Anamaya, Manojava, Tirthakara, Jatila, Jiviteshvara, Jivitantakara, Nitya, Vasureta, Vasuprada, Sadgati, Satkriti, Siddhi, Sajjati, Kalakantaka, Kaladhara, Mahakala, Bhutasatyaparayana, Lokalavanyakarta, Lokottarasukhalaya, Chandrasanjivana, Shasta, Lokaguda, Mahadhipa, Lokabandhu, Lokanatha, Kritajna, Krittibhushana, Anapaya, Akshara, Kantha, Sarvashastrabhudvara, Tejomaya, Dyutidhara, Lokagrani, Anu, Shuchismita, Prasamnyatma, Durjjeya, Duratikrama, Jyotirmaya, Jagannatha, Nirakara, Jaleshvara, Tumbavina, Mahakopa, Vishoka, Shokanashana, Trilokapa, Trilokesha, Sarvashuddhi, Adhokshaja, Avyaktalakshana, Deva, Vyaktavyakta, Vishampati, Varashila, Varaguna, Saramanadhana, Maya, Brahma, Vishnu, Prajapati, Hamsa, Hamsagati, Vaya, Vedha, Vidhata, Dhata, Srashta, Harta, Chaturmukha, Kailasashikharavasi, Sarvavasi, Sadagati, Hiranyagarbha, Druhina, Bhutapala, Bhupati, Sadyogi, Yogavit, Yogi, Varada, Brahmanapriya, Devapriya, Devanatha, Devajna, Devachintaka, Vishamaksha, Vishalaksha, Vrishada, Vrishavardhana, Nirmama, Nirahamkara, Nirmoha, Nirupadrava, Darpaha, Darpada, Dripta, Sarvabhutaparivartaka, Sahasrajit, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakritidakshina, Bhutabhavyabhavannatha, Bhutinashana, Artha, Anartha, Mahakosha, Parakaiyaikapandita, Nishkantaka, Kritananda, Nirvyaja, Vyajamardana, Sattvavana, Sattvika, Satyakirti, Snehakritagama, Akampita, Gunagrahi, Naikatma, Naikakarmakrita, Suprita, Sumukha, Suksha, Sukara, Dakshinanila, Nandiskandhadhara, Dhurya, Prakata, Pritivardhana, Aparajita, Sarvasattva, Govinda, Adhrita, Sattvavahana, Svadhrita, Siddha, Putamurti, Yashodhana, Varahabhringadhrika, Bhringi, Balavana, Ekanayaka, Shrutiprakasha, Shrutimana, Ekabandhu, Anekakrita, Shrivatsalashivarambha, Shantabhadra, Sama, Yasha, Bhushaya, Bhushana, Bhuti, Bhutakrita, Bhutabhavana, Akampa, Bhaktikaya, Kalaha, Nilalohita, Satyavrata, Mahatyagi, Nityashantiparayana, Pararthavritti, Vibikshu, Visharada, Shubhada, Shubhakarta, Shubhanama, Shubha, Anarthita, Aguna, Sakshi, Akarta.

Hindu Scriptures

Transmigration of the soul through 8,400,000 different forms

If you think you’re in this world for the first time and that God gives you just one lifetime ‘away’ from Him, I’ve got some very bad news for you… Take courage, keep on reading and know your sad destiny… 1,037 more words
HINDUISM

Purusha Sukta from Rigveda

INTRO

The Purusha Sukta from Rigveda (Sacred Chants) – beautiful hymn in praise of Supreme Cosmic Being, the Supreme Lord, the Lord of Lords. God, the Father, the Supreme Personality of Godhead  is One, all pervading, Omnipresent, Omniscient, Omnipotent; yet He expands Himself into many, directly or indirectly. 1,827 more words

HINDUISM

The Size of this Universe

The The Size of this Universe – from Śrīmad-Bhāgavatam 3.11.40-42 

SB 3.11.40This phenomenal material world is expanded to a diameter of four billion miles, as a combination of eight material elements transformed into sixteen further categories, within and without, as follows. 506 more words

Bhavishya Purana (the Prediction of Jesus Christ)

The following prediction of Jesus Christ is found in the ancient Hindu scripture known as Bhavishya Purana. Bhavishya means “future”, and Purana means “history”, so the name means the “history of the future”. 759 more words

Hindu Scriptures

Bhavishya Purana (biblical knowledge from chapters 4-7)

The Bhavishya Purana is an ancient text authored by Sri Vyasa Muni, the compiler of the Vedas. It is listed among the eighteen major Puranas. Bhavishya means “future” and Purana means “history”, so the text’s name would translate literally as “The History of the Future”. 3,028 more words

Hindu Scriptures

Bhagavad Gita: Not cut, wet, burnt or dried

Weapons cut It not Fire burns It not 

Water wets it not 

Wind dries It not 

It cannot be cut, burnt, moistened or dried

It is everlasting, stable, firm… 451 more words