Một trong các travel quote yêu thích của mình là một câu khá ‘trẩu’ – “Quit Your Job – Buy a Ticket – Get a Tan – Fall in Love – Never Return” 3,085 more words