ఇంట్లోనే మెనిక్యూర్ చేసుకుందామిలా..!

ముఖం అందంగా కనిపించాలని ఫేషియల్స్ ఉపయోగిస్తాం. మరి చేతులు కూడా అందంగా కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి? ఏముంది…continue