Tags » Hypnotize

System Of A Down - Soldier side

Soldier side
Առաջնագիծ

Dead men lying on the bottom of the grave Մահացած մարդիկ պառկած են գերեզմանոցի տակ Wondering when savior comes, is he gonna be saved Հետաքրքրվում են` երբ փրկիչը գա, արդյո՞ք նրանք կփրկվեն Maybe you’re a sinner into your alternate life Գուցե դու մեղսավոր ես լինելու քո հաջորդ կյանքում Maybe you’re a joker, maybe you deserve to die Գուցե դու ջոկերն ես, կամ ուղղակի արժանի ես մահվան They were crying when their sons left Նրանք լացում էին, երբ նրանց տղաները հեռացան God is wearing black Աստված սև է հագել He’s gone so far to find no hope Նա շատ հեռու գնաց, բայց հույս չգտավ He’s never coming back Նա երբեք չի գա They were crying when their sons left Նրանք լացում էին, երբ նրանց տղաները հեռացան All young men must go Բոլոր երիտասարդները պարտավոր են գնալու He’s come so far to find the truth Նա շատ հեռու գնաց, որ գտնի ճշմարտությունը He’s never going home Նա երբեք տուն չի գա Young men standing on the top of their own graves Երիտասարդները կանգնած են իրենց իսկ գերեզմանների վերևում Wondering when Jesus comes, are they gonna be saved Հետաքրքրվում են, երբ Հիսուսը գա, արդյո՞ք նրանք կփրկվեն Cruelty to the winner, bishop tells the king his lies – Դաժանությունը հաղթում է,- ստում է եպիսկոպոսը թագավորին Maybe you’re a mourner, maybe you deserve to die Գուցե դու սգավոր ես, կամ ուղղակի արժանի ես մահվան They were crying when their sons left Նրանք լացում էին, երբ նրանց տղաները հեռացան God is wearing black Աստված սև է հագել He’s gone so far to find no hope Նա շատ հեռու գնաց, բայց հույս չգտավ He’s never coming back Նա երբեք չի գա They were crying when their sons left Նրանք լացում էին, երբ նրանց տղաները հեռացան All young men must go Բոլոր երիտասարդները պարտավոր են գնալու He’s come so far to find the truth Նա շատ հեռու գնաց, որ գտնի ճշմարտությունը He’s never going home Նա երբեք տուն չի գա Welcome to the soldier side Բարի գալուստ առաջնագիծ Where there is no one here but me Ես այստեղ մենակ եմ People all grow up to die Բոլոր մարդիկ ծնվում են և մահանում There is no one here but me Ես այստեղ մենակ եմ Welcome to the soldier side Բարի գալուստ առաջնագիծ Where there is no one here but me Ես այստեղ մենակ եմ People all grow up to die Բոլոր մարդիկ ծնվում են և մահանում There is no one here but me Ես այստեղ մենակ եմ

Թարգմանիչ` Ամի Ալեքսանյան 
Խմբագիր` Արմինե Գրիգորյան

SOAD

My Favorite.... Biggie Video...

I love Hip hop music videos just like the next guy. But only if they’re slick. we all love “Triumph” by Wu Tang, Xzibit’s ‘What You See Is What You Get” and this one…. 41 more words

#PigTV

SYSTEM OF A DOWN -ATTACK

Attack

Հարձակում

Breathing each other’s lives, Միմյանցով ենք ապրում, Holding this in mind, Պահելով մտքում, That if we fall, we all fall, Որ եթե ընկնենք, կընկնենք բոլորս, And we fall alone․․․ Եվ կընկնենք միայնակ․․․ The cold insincerity of steel machines Պողպատե մեքենաների ցուրտ կեղծավորությունը Have consumed our euphoria Մեր երջանկությունն է կլանել, Transforming us into muted dreams Դարձնելով մեզ համր երազներ, Dreaming of the day that Երազներ այն օրվա մասին, երբ…. 188 more words
SOAD

The Playlist

Well it’s Monday my Deviants and like some of you may be I’m beat by it already but don’t worry I’ve got a little something to get things going,  187 more words

New

Hypnosis

To and fro,
The pendulum
controls my iris.
Wearing out to the shades
of life and memories.
Emotions erode,
Numbness takes over.
Inside my head rings,
32 more words

Poems

15 Word Musing #10


The clouds dance along the sky hypnotizing my mind and luring me with their rhythm.

Writing