Tags » Imageview

Android Picasso

Picasso adalah nama seorang desainer terkenal asal spanyol, saking terkenalnya beliau sampai-sampai dijadikan nama library.

Dengan menggunakan library picasso kita bisa me-load image dengan cepat, yang pertama kali kita lakukan adalah mendownload library picasso via gradle… 688 more words

Android Imageview

hiểu rỏ hơn ImageView.ScaleType

Android có hàng tỷ thiết bị, đa dạng phần cứng, kích thước màn hình, tỷ lệ màn hình,… cho nên việc sử lý hình ảnh trên Android chưa bao giờ là dễ dàng. 721 more words

Android