องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ข้อ 4.3.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

หลายคณะ หลายคนอาจสงสัยว่าจะหาสืบค้นอย่างไร และควรนำอะไรมาเป็นหลักฐาน
เรามีคำตอบให้ครับ