પ્રસ્તાવના

હું આ દુનિયામાં જન્મીને સડતા- ગંધાતા માણસોને જોઈ રહ્યો છું. એમના જીવન માત્ર અમુક સારી બનેલી ઘટનાઓની યાદોનો ઉકરડો બનીને રહી જતા હોય એવું મને લાગે છે. 46 more words