નવા જન્મેલા બાળકની છઠ્ઠીની જેમ જ નવા ઉગેલા લેખકને પોતાની પહેલી બુક બધા લોકો સામે લોંચ થાય તેનો કઈંક વધારે જ હરખ હોય છે. દોઢ-બે મહિના પહેલા યોજાઈ ગયેલો ‘વિશ્વમાનવ’ નો બુક લોંચ કાર્યક્રમ કેટલાયે વાંચકો બિરાદરોએ મીસ કરી દીધો હતો. 7 more words