Tags » JSP

[ATG] Displaying default language in JSP

Locale : Locale is an object that consists of the information about the geographical and related details say the country, language details.

When we work in a multi-language it’s really important for us to gather language and locale details. 66 more words

E-Comerce

HTML/JSP Disabled Form Field's Strange Behavior

Disabled Form Fields of HTML Will Not Get the Values (Null) After Submitting the Form

Using the code below for the input form fields in HTML will generate the disabled field. 337 more words

Disabled

[JSP] Bài tập: Sử dụng các thẻ nhóm fmt trong JSTL để xây dựng các trang đa ngôn ngữ

Sử dụng các thẻ nhóm fmt trong JSTL để xây dựng các trang đa ngôn ngữ:
Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu một số thẻ của JSTL… 758 more words

JSP

[JSP] Bài tập JSTL: core,query, update

Trong bài này chúng ta tiếp tục xây dụng trang danh sách và cập nhật

Trang danh sách hiển thị tất cả nội dung trong bảng Employees với ID >9, trên trang danh sách chứa liên kết tới trang thêm,hiệu chỉnh và có xác nhận trước khi xóa. 917 more words

JSP

[JSP]: bài tập sử dụng JSTL căn bản

Trong bài này chúng ta sử dụng một số thẻ của JSTL để kiểm tra thao tác thực hiện, dữ liệu đầu vào và thêm vào CSDl. 397 more words

JSP