Hazrat Maula Ali, Shere Khuda Karramallahu Ta’ala Wajhahul Kareem:

Apne khayalon ki hifazat karo kyunki woh tumhare alfaaz bante hain

Apne alfaz ki hifazat karo kyunki woh tumhare amal bante hain… 22 more words