Tags » KHÍ

The Armor of God (KHIAMNIUNGAN, NAGA: Bible)

KHIAMNIUNGAN, NAGA: Bible

Ephesians (Ephesa) 6:10-18

10 Athon nai asam asongting oukong tsangkü Apaou nouko aikü oulükong.

11 Asamüh biya nou sapthio-itsün thako tsaloau shiokü hau Goa nou asam hau kiutsün ehli sheitho apem lütholu, 164 more words

Bible

The Lord is my Shepherd (KHIAMNIUNGAN, NAGA: Bible)

KHIAMNIUNGAN, NAGA: Bible

Psalms (Nianlom Jih) 23

1 Apaou jü onnemok jimtsün; Ngo potsün ngo alum taium.

2 Apaüh ngü khengliu asangnya chiai sai-iji naiuso khiam asanglingteng temkhao noitsün nai niakü khuji. 94 more words

Bible

God's Love (KHIAMNIUNGAN, NAGA: Bible)

KHIAMNIUNGAN, NAGA: Bible

John (Yohan) 3:16

16 Tititenai Goa nou goumchi hoikü tsüojin shiko, sauhaiüh apa da monglamji tsümowane lüko asaita aa epao thaiutha apaüh meshen Thso kiu.

Bible

The Beatitudes (KHIAMNIUNGAN, NAGA: Bible)

KHIAMNIUNGAN, NAGA: Bible

Matthew (Mat) 5:3-12

3 “Onthso nai lukü noinso thaiumei; tititenai aün nokshing ngüso ün nou!

4 “Sauhai miashap shapji ngüso thaiumei; Goa nou ngüso alu-i-e! 123 more words

Bible

The Ten Commandments (KHIAMNIUNGAN, NAGA: Bible)

KHIAMNIUNGAN, NAGA: Bible

Exodus (Aniasan) 20:3-17

3 Amao goa tsüde lüko Ngo lü-amkham.

4 Goh kheiai, khiam mongai, goh chiai, tsüdekünai maou nai noitsün asam thaiutha sotsom titso lashan. 232 more words

Bible

The Lord's Prayer (KHIAMNIUNGAN, NAGA: Bible)

KHIAMNIUNGAN, NAGA: Bible

Matthew (Mat) 6:9-13

9 Nungtiphe, asamüh misao nungti lüsao: ‘Aün nai noi nou am Po: anian asio noin;

10 anokshing ashi; Aün nai titi noin goumchi ko nungti amongchilüja. 35 more words

Bible

Vài khái niệm cơ bản về trường năng lượng

Như đã giới thiệu, 7 bài viết đầu tiên, tôi sẽ chia sẻ lại bài viết của Trí Dũng sư huynh, do sư huynh đã viết rất đầy đủ để chúng ta làm quen với các thuật ngữ cũng như hiểu sơ qua quan điểm của nhau. 1,069 more words

Phong Thủy