కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తో ఒక సంభాషణ
ప్రతికరుడు: తెలుగు వాన్ ప్రత్యెక షో కి స్వగతం. ఈ రోజు మన తో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్య మంత్రి ఇంక కాంగ్రెస్ నాయకుడు, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నారు.